Vetenskapligt råd

Kulturanalys utser ledamöter till ett vetenskapligt råd, som har till uppgift att kvalitetssäkra och ge synpunkter på rapporter och analysdesign. Det vetenskapliga rådet bidrar också med att föra in forskningsresultat i Kulturanalys verksamhet och är en del av myndighetens arbete med att upprätthålla nätverk med svenska och nordiska kulturpolitiska forskningsmiljöer. Följande personer är ledamöter i det vetenskapliga rådet:

Trine Bille

Associate Professor på Copenhagen Business School (CBS), Institut for Ledelse. Hennes primära forskningsområden är kulturekonomi och kulturpolitik, och hon är en av de ledande forskarna i Norden inom sitt fält. Hon sitter också med i flera styrelser och kommittéer, bland annat Norsk Kulturråds FoU-kommitté och styrelsen för ACEI, Association of Cultural Economics International.

Sif Gunnarsdóttir

Direktör för Nordens Hus på Färöarna, en kulturinstitution som drivs av Nordiska Ministerrådet. Tidigare direktör för Visit Reykjavik, har också undervisat, arbetat som journalist och hållit föredrag i olika länder om kultur och turism.

Jenny Johannisson

Docent i biblioteks- och informationsvetenskap och vicerektor för forskning vid Högskolan i Borås. Har forskat mycket om kommunal och regional kulturpolitik. Ordförande i den vetenskapliga kommittén för The International Conference on Cultural Policy Research (ICCPR). Tidigare ordförande i styrelsen för SweCult och biträdande redaktör för Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, båda ägda av Linköpings universitet.

Anne-Li Lindgren

Professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet och docent i Tema Barn vid Linköpings universitet. Bedriver tvärvetenskaplig barnforskning inklusive forskning om barndom, barnkultur, förskola och medier i skolan.

Henrik Nordvall

Docent i pedagogik och föreståndare för Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning vid Linköpings universitet. Bedriver egen forskning om folkbildning och politiska rörelser.

Pasi Saukkonen

Specialforskare vid Helsingfors stads forskningsinstitut, Faktacentralen. Tidigare direktör för kulturpolitiska forskningsstiftelsen Cupore, Helsingfors. Docent i kulturpolitik vid Jyväskylä universitet och i statsvetenskap vid Helsingfors universitet. Hans forskning rör särskilt lokal kulturpolitik, relationen mellan kulturpolitik och kulturell mångfald och den tredje sektorn inom kulturområdet.

Oddrun K. Sæter

Professor i sociologi vid Høgskolen i Oslo och Akershus. Hon är för närvarande forskningsledare i ett strategiskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om storstäder. Hon har även varit ansvarig för ett flertal utvärderingsstudier genomförda på nationell och regional nivå i Norge.

Bjarki Valtysson

Lektor i Modern kultur vid Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Köpenhamns universitet. Skrev sin doktorsavhandling om EU’s kulturpolitik och har utgivit en bok om isländsk kulturpolitik. Forskar dock främst inom kulturpolitik, digitala kulturer och sociala medier. Är medlem av den vetenskapliga kommittén för The International Conference for Cultural Policy Research (ICCPR) och sitter i redaktionen för Nordisk kulturpolitisk tidskrift.

Lars Westin

Professor i regionalekonomi, föreståndare för CERUM, Centrum för regionalvetenskap, Umeå universitet.