På vår webbplats informeras om myndighetens verksamhet och uppdrag.

Har du frågor kring vår webbplats kontakta:

Annika Högland eller Karolina Windell.

Kulturanalys webbplats är utvecklad av webbyrån Bazooka AB.

Behandling av personuppgifter

Kulturanalys är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) (PuL). Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress. I PuL finns bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas. Kulturanalys behandlar personuppgifter om du beställer informationsmaterial, prenumererar på RSS-nyheter eller söker jobb hos oss. Vill du veta om Kulturanalys behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss.

Offentlighet och sekretess

Kulturanalys är en statlig myndighet, vilket innebär att handlingar och meddelanden som skickas till oss är offentliga handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och därför inte lämnas ut.

Offentliga handlingar som inte omfattas av sekretess kan begäras ut från Kulturanalys med stöd av 2 kap. TF. För kopior och utskrifter debiteras en mindre avgift enligt reglerna i avgiftsförordningen.

Kulturanalys tillämpar reglerna om offentlighet och sekretess enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Cookies

Den här webbplatsen använder cookies. Kulturanalys webbplats använder cookies för att underlätta för besökare, för att föra statistik över antalet besökare och för att se vilka sidor som är besökta. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information som gör det möjligt att följa en användares surfande på en hemsida. Cookies kan inte skada din dator. Om du inte accepterar användandet av cookies på din dator kan du stänga av cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga textfiler att lagras. Kom ihåg, att om du stänger av cookies kommer vissa webbsidor inte att kunna användas fullt ut.

PSI-regler

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG (PSI-direktivet) har regler införts för att skapa ökade förutsättningar för informationsmarknaden inom EU och ge allmänheten och näringslivet bättre möjligheter att utnyttja och kommersiellt exploatera den information som finns inom den offentliga sektorn.

Direktivet har implementerats i Sverige genom lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Lagen gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen och är alltså tillämplig på Kulturanalys verksamhet. PSI-reglerna avser vidareutnyttjande av informationen för andra ändamål än de ursprungliga och gäller inte i förhållande till slutanvändare.