Kulturvanor

Kulturanalys har från 2014 uppdraget att genomföra kulturvaneundersökningar med särskild redovisning av barn och ungas kulturvanor. År 2014 publicerade vi en pilotstudie av barn och ungas kulturvanor, som genomfördes i samarbete med Stockholms stad.

En första publikation om vuxnas kulturvanor utkom i januari 2016 och planeras bli årligt återkommande. Undersökningen bygger på ett samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

För att undersöka barn och ungas kulturvanor har vi utvecklat ett nytt instrument och en studie genomförs under 2016/2017 i samarbete med sex regioner. En första publikation kommer under hösten 2017.

Aktuell statistik

Återkommande statistik om kulturvanor publiceras av SOM-institutet. Inom ramen för SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden ställs ett fåtal frågor om kulturvanor. Mediebarometern (Nordicom) och Ungar&Medier (Statens medieråd) är undersökningar om medievanor.

Tidigare statistik

Statens kulturråd, Kulturbarometern: kulturvaneundersökningar mellan åren 1984-2003.

Läs mer

SOM-institutet

SCB, undersökningarna av levnadsförhållanden, (ULF-SILC).

Nordicom

Statens medieråd

Statens kulturråd

Eurobarometern