Tidskrifter2015-04-20T12:47:35+02:00

Här finns en översiktlig sammanställning av intressanta tidskrifter som publicerar aktuell forskning inom det kulturpolitiska fältet.


Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research

Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research Culture Unbound är en internationell, peer reviewgranskad e-tidskrift för gränsöverskridande kulturforskning som publiceras sedan 2009 i Open Access av ACCIS vid Linköpings universitet. I tidskriften presenteras dagsaktuell, tvärvetenskaplig kulturforskning i vid bemärkelse.

ENCATC Journal of Cultural Management and Policy

The ENCATC Journal of Cultural Management and Policy är en årlig peer-review tidskrift med forskningsartiklar i kulturområdet, första gången utgiven 2011. Innehållet i tidskriften består huvudsakligen av artiklar som skrivits utifrån presentationer som gjorts under forskningssessionen vid ENCATCs årliga konferens.

International Journal of Arts Management

Denna tidskrift som givits ut sedan 1998 riktar sig till kulturadministratörer, konsulter, utbildare, forskare och tjänstemän i offentlig sektor. Den publiceras i samverkan mellan HEC Montreal ((École des Hautes Études commerciales de Montreal) och The International Association of Arts and Cultural Management (AIMAC), varav den senare vartannat år arrangerar internationella konferenser där forskning från området presenteras.

International Journal of Cultural Policy

Tidskriften, som startades 1994, ges ut med fem nummer per år av Routledge, i samverkan med tidskriftens grundare Oliver Bennett (Centre for Cultural Policy Studies, University of Warwick) som fortfarande är tidskriftens redaktör. Tidskriften har en nära koppling till the International Conference of Cultural Policy Research (ICCPR). Under senare år har tidskriften haft ett antal temanummer: Kulturpolitik i Asien, Kulturpolitik och demokrati, Kulturpolitik och populärkulturen, Religion och kulturpolitik. Bland artiklarna i övriga nummer från de senare åren finns flera studier som berör effekter av kulturpolitiken och dess tillämpande, diskurs och retorik i kulturpolitiska styrdokument och kulturpolitikens betydelse för formandet av kulturell identitet samt olika aspekter av kulturella och kreativa näringar.

Journal of Cultural Economics

Journal of Cultural Economics började ges ut 1973 och utkommer numera med fyra nummer per år från Springer Verlag i samarbete med The Association for Cultural Economics International (ACEI). Tidskriften är inriktad på den teoretiska utvecklingen av kulturekonomi, tillämpning av ekonomisk analys och ekonometri samt olika ekonomiska aspekter av kulturpolitik och olika aktörer inom kulturområdet. Flera av artiklarna i de senaste årens nummer har inriktning på frågor om utbud och efterfrågan, konsumentbeteenden samt frågor om värde och pris. Bland artiklarna från senare år finns en viss dominans av sådana som behandlar filmbranschen, inklusive biografer och DVD-försäljning. För att ytterligare förstärka detta är det första numret 2015 ett temanummer om filmekonomi.

Nordisk kulturpolitisk tidskrift

Tidskriften ges ut med två nummer per år med Centrum för kulturpolitisk forskning vid Högskolan i Borås som ansvarig utgivare, men med en redaktion som ambulerar mellan olika nordiska forskningsmiljöer. Tidskriften finns bara som elektronisk resurs och har sin digitala hemmahörighet på idunn.no, en norsk webbplats för nordiska nättidskrifter. Under senare år har ett par temanummer givits ut eller är på väg att ges ut. Utgivna temanummer har behandlat europeiska kulturhuvudstäder (2010:1), fransk kulturpolitik (2010:2), lokal kulturpolitik i förändring (2012:2), film och kulturpolitik (2013:1) och kulturarv som kulturpolitik (2014:2). I övrigt finns i tidskriftens artiklar en stor ämnesbredd.