Officiell statistik2018-07-13T14:54:10+01:00

Som statistikansvarig myndighet har Kulturanalys bland annat ansvar för att

  • statistiken är objektiv,
  • statistiken dokumenteras,
  • statistiken kvalitetsdeklareras.

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form. All officiell statistik ska ha beteckningen officiell statistik eller märkas med symbolen

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Den officiella statistiken regleras i Lag (2001:99) om den officiella statistiken och Förordning (2001:100) om den officiella statistiken.

Publikationsdatum för den officiella statistiken finns i SCBs publiceringskalender.

Statistiska centralbyrån

Det finns idag 28 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. Statistiska centralbyrån (SCB) har ansvar för att samordna och stödja systemet för den officiella statistiken. Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats.

Produktionen av officiell statistik följer ett särskilt regelverk som verkar för statistikens kvalitet och generaliserbarhet. Reglerna handlar bland annat om att statistiken skall samlas in på ett sådant sätt att uppgiftslämnandet blir så enkelt som möjligt för de svarande.