Om webbplatsen2019-03-18T09:59:10+01:00

På vår webbplats informeras om myndighetens verksamhet och uppdrag.

Har du frågor kring vår webbplats kontakta:

Annika Högland eller Marja Janusson

Kulturanalys webbplats är utvecklad av webbyrån Bazooka AB.

Cookies

Den här webbplatsen använder cookies. Kulturanalys webbplats använder cookies för att underlätta för besökare, för att föra statistik över antalet besökare och för att se vilka sidor som är besökta. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information som gör det möjligt att följa en användares surfande på en hemsida. Cookies kan inte skada din dator. Om du inte accepterar användandet av cookies på din dator kan du stänga av cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga textfiler att lagras. Kom ihåg, att om du stänger av cookies kommer vissa webbsidor inte att kunna användas fullt ut.

PSI-regler

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG (PSI-direktivet) har regler införts för att skapa ökade förutsättningar för informationsmarknaden inom EU och ge allmänheten och näringslivet bättre möjligheter att utnyttja och kommersiellt exploatera den information som finns inom den offentliga sektorn.

Direktivet har implementerats i Sverige genom lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Lagen gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen och är alltså tillämplig på Kulturanalys verksamhet. PSI-reglerna avser vidareutnyttjande av informationen för andra ändamål än de ursprungliga och gäller inte i förhållande till slutanvändare.

Integritetspolicy

Myndigheten för kulturanalys är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats, våra konton på sociala medier samt i utskick per e-post.

Offentlighetsprincipen

Myndigheten för kulturanalys är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Personuppgifter som vi samlar in

Personuppgifter (e-postadress) som samlas in när du prenumererar på våra utskick via e-post sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dessa personuppgifter.

Personuppgifter (namn, adress, och e-post) som du lämnar när du beställer våra tryckta publikationer sparas bara så länge som krävs för att kunna göra utskicket eller beställningen.

Personuppgifter (namn, adress, e-post och ev. kost) som lämnas i samband med anmälningar till seminarier och andra evenemang sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga för framställan av deltagarlista, utskick av bekräftelser och utvärderingsenkäter. I de fall kostnader uppkommer på våra seminarier och utbildningar sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Personuppgifter (namn, adress, e-post, CV, personligt brev) när du söker en tjänst eller en praktikplats sparas i två år enligt Riksarkivets föreskrifter. Därefter gallras de.

Behandling av personuppgifter

All behandling av personuppgifter ska ske på ett korrekt vis, i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig behandling. All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som de var avsedda för när de samlades in.

Myndigheten för kulturanalys kommer inte att ge ut dina personuppgifter till någon annan eller överföra dem till något annat land än Sverige utan att du fått tydlig information om detta och i tillämpliga fall fått tillfälle att samtycka till sådant utlämnande. Vid nyhetsbrev och andra utskick använder vi alltid teknik som inte visar adresser till andra mottagare.

Rätt att begära information

Du har rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas hos Kulturanalys, oavsett om dessa har samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Du kan ha rätt att begära rättelse om du anser att Kulturanalys behandlar dina uppgifter felaktigt eller begära att vi raderar de personuppgifter som vi behandlar om dig, om dessa uppgifter inte måste bevaras på grund av annan författning som till exempel enligt regler om allmän handling och arkivering.

Dataskyddsombud

Kulturanalys har utnämnt Suzanne Gyllenswärd till myndighetens dataskyddsombud. Kontakta dataskyddsombudet om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör Kulturanalys behandling av dina personuppgifter, e-post: info@kulturanalys.se eller per post: Myndigheten för kulturanalys, Box 1001, 405 21 Göteborg, märk kuvertet med ”Kulturanalys dataskyddsombud”.

Du har också rätt att vända dig direkt till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål. Länk till Datainspektionens webbplats, se nedan.

Datainspektionen