Faktablad 2024:1

Ett år utan fri entré

En av de mest välkända kulturpolitiska reformerna under 2000-talet är fri entré-reformen, som innebar att alla besökare hade fri entré till 18 statliga museer.[1] Syftet med reformen var att öka tillgängligheten till kultur och att bredda deltagandet i kulturlivet. Fri entré infördes för första gången 2005 och var på plats fram till 2006, det återinfördes sedan 2016 och avskaffades den 1 januari 2023.

I detta faktablad presenterar Myndigheten för kulturanalys (Kulturanalys) besöksstatistik för de museer som omfattades av reformen och andra centrala museer samt hur besöksantalen utvecklats första året efter avskaffandet av fri entré och återinförandet av entréavgifter. Statistiken visar att när fri entré avskaffades 2023 minskade besöken med 21 procent för de museer som omfattades av reformen och där uppgift om verksamhetsbesök finns för både 2022 och 2023. För de centrala museer som inte ingick i reformen ökade besöken med 14 procent 2023 jämfört med föregående år.

Kulturanalys uppdrag att följa besöksutvecklingen på de centrala museerna

Kulturanalys hade under perioden 2012–2023 i uppdrag att följa besöksutvecklingen på de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål (hädanefter centrala museerna). Uppdraget syftade delvis till att följa besöksutvecklingen på de museer som ingick i fri entré-reformen men omfattar fler museer, totalt 34 museer och filialer. I detta faktablad presenteras uppgifter om antalet verksamhetsbesök och entréavgifter för 2022 och 2023. Ytterligare uppgifter publiceras i en tabellbilaga på Kulturanalys hemsida.

Besök minskar efter avskaffandet av fri entré

Kulturanalys har tidigare publicerat en studie av fri entré-reformens effekter på antalet besökare och om nya besökare kommer till museet till följd av fri entré. Vad gäller antalet besökare visade resultaten att fri entré åtföljs av att det görs fler besök på de museer som infört det. Framför allt de statliga museer som ingick i fri entré-reformen fick en ordentlig ökning i antal besök i direkt anslutning till införandet, som inte synts till något annat år, eller på andra, liknande museer (Kulturanalys 2023a).

Den 1 januari 2023 avskaffades fri entré på de museer som omfattades av fri entré-reformen. På de museer som ingår i Kulturanalys insamling var entréavgifterna mellan 50–215 kronor 2023 (tabell 1). Av de museer som återinförde entréavgiften blev medianavgiften 140 kronor.

Tabell 1 visar antalet verksamhetsbesök 2022 och 2023 för respektive museum som ingår i Kulturanalys uppdrag att följa besöksutvecklingen på de centrala museerna. Vissa museer räknar både anläggningsbesök och verksamhetsbesök, andra bara det ena eller det andra. Verksamhetsbesöken speglar bäst de besök som traditionellt görs på avgiftsbelagd verksamhet, så som utställningarna på museer och inkluderar inte besök på exempelvis museets restaurang eller butik, vilket anläggningsbesök gör (Kulturanalys 2023b). Tabellen visar även vilka museer som hade fri entré 2022 men övergått till entréavgifter 2023.

För 2022 och 2023 har 25 museer rapporterat verksamhetsbesök för båda åren. Totalt gjordes cirka 4,38 miljoner besök på dessa museer 2022 och cirka 4,48 miljoner besök 2023, det är en ökning med 2 procent. Av de 25 museer som rapporterat verksamhetsbesök hade 15 museer en minskning och 10 museer en ökning av sina besök 2023 jämfört med 2022. Av de 13 museer som övergick från fri entré till avgift, och som rapporterat verksamhetsbesök för både 2022 och 2023, minskade antal besök för 12 av museerna. För 7 av dem med över 20 procent.

Bland de övriga 12 museerna, som inte ingick i reformen, ökade antalet besök för 9 museer. Det enda museum som gick från fri entré till entréavgift och som ökade antalet besökare 2023 jämfört med 2022 var Världskulturmuseet i Göteborg som ökade sina besök med 3 procent. Störst ökning av antalet verksamhetsbesök var det på Forum för levande historia, Tumba Bruksmuseum och Vasamuseet som alla hade en ökning av antalet besök på över 30 procent 2023. Av dem har Tumba Bruksmuseum och Forum för levande historia fri entré, oberoende av fri entré-reformen, och Vasamuseet entréavgift.

Tabell 1. Verksamhetsbesök 2022–2023, antal samt förändring i procent, och entréavgifter

– Uppgiften har inte samlats in eller inte inrapporterats till Myndigheten för kulturanalys. * Museet var stängt under hela året. ** Sveriges museer om förintelsen öppnade förs i juni 2023. *** Museet var stängt under delar av året.

Figur 1 visar antalet verksamhetsbesök på de museer som ingick i fri entré-reformen och de som inte gjorde det, samt har rapporterat besök för 2022 och 2023. När museerna som ingått i fri entré-reformen återinförde entréavgifter 2023 minskade antalet besök med drygt 300 000 jämfört med 2022, vilket motsvarar en minskning om 21 procent. För de museer som inte ingick i fri entré-reformen ökade besöken med 14 procent 2023 jämfört med 2022, nästan 400 000 besök. Bland dessa museer ingår de stora museerna Skansen och Vasamuseet som står för en majoritet av besöken.

Figur 1. Verksamhetsbesök vid museer som ingick i fri entré-reformen och vid museer som inte har förändrat sin avgift 2022–2023

­

Referenser

Myndigheten för kulturanalys (2023a). Fri entré till museer: Effekter på antal museibesök och museibesökens sammansättning. Rapport 2023:1.

Myndigheten för kulturanalys (2023b). Museer 2022. Kulturfakta 2023:1.

Fotnot

  1. Från och med 2021 ingick även Vrak – Museum of Wrecks, totalt 19 museer.