Rapporten Kulturanalys 2017, som Myndigheten för kulturanalys idag överlämnar till regeringen, innehåller en lägesbedömning av hur kulturområdet utvecklas i relation till de kulturpolitiska målen.

Av rapporten framgår att deltagandet i kulturlivet är brett förankrat bland medborgarna. Den vuxna befolkningen ägnar sig ofta och mycket åt kulturupplevelser – framförallt film (97 procent), musik (92 procent) och bokläsning (86 procent). Men möjligheten att ta del av kultur begränsas på grundval av individers socioekonomiska bakgrund, och andra faktorer som kön, utbildning och bostadsort.

– Det är glädjande att kulturdeltagandet är fortsatt brett förankrat bland befolkningen. Men samtidigt ser vi att det främst är medborgare från större städer och från de mest gynnsamma förhållandena som tar del av professionell scenkonst och konstnärlig kultur, säger Katharina Tollin, utredare vid Myndigheten för kulturanalys.

– Att kulturdeltagande är avhängigt individers bostadsort, utbildning, kön och socioekonomiska bakgrund är självfallet problematiskt, och ligger inte i linje med politikens mål att alla ska ges möjlighet till kulturdeltagande. Vi menar därför att det krävs ökade politiska insatser och prioriteringar mot dessa områden, säger Sverker Härd, Myndighetschef på Myndigheten för kulturanalys.

Rapporten visar bland annat att:

  • Andelen som varit på bio har ökat från 60 procent 1989 till 67 procent 2015.
  • Teaterbesöken minskar över tid (från 47 procent 1989 till 40 procent 2015).
  • Vuxnas läsvanor är relativt stabila över tid, men allt färre läser bland de unga i åldersgruppen 16–24 år.
  • Den regelbundna läsningen har minskat mer bland unga kvinnor, än i andra grupper (från 40 procent 1989 till 30 procent 2015).
  • Under 2015 deltog cirka 630 000 unika deltagare (individer) i studieförbundens studiecirklar.
  • Av Sveriges 290 kommuner erbjuder alla musik- och kulturskola till invånarna, utom 7 kommuner. I 13 kommuner är musik- och kulturskolan avgiftsfri.
  • Folkbiblioteken har minskat i antal, från 1 539 år 1995 till 1 145 år 2015. De regionala skillnaderna är stora, när det gäller öppettider och avstånd till närmaste bibliotek.

Rapporten Kulturanalys 2017 är ett regeringsuppdrag och är myndighetens samlade uppföljning och årliga bedömning av läget i relation till de kulturpolitiska målen. Årets analys och bedömning är i första hand baserade på de undersökningar och sammanställningar som myndigheten genomfört och publicerat under 2016. Hela rapporten finns att ladda ner här.