Integritetspolicy

Myndigheten för kulturanalys är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats, våra konton på sociala medier samt i utskick per e-post.

Offentlighetsprincipen

Myndigheten för kulturanalys är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Personuppgifter som vi samlar in

Personuppgifter (e-postadress) som samlas in när du prenumererar på våra utskick via e-post sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dessa personuppgifter.

Personuppgifter (namn, adress, och e-post) som du lämnar när du beställer våra tryckta publikationer sparas bara så länge som krävs för att kunna göra utskicket eller beställningen.

Personuppgifter (namn, adress, e-post och ev. kost) som lämnas i samband med anmälningar till seminarier och andra evenemang sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga för framställan av deltagarlista, utskick av bekräftelser och utvärderingsenkäter. I de fall kostnader uppkommer på våra seminarier och utbildningar sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Personuppgifter (namn, adress, e-post, CV, personligt brev) när du söker en tjänst eller en praktikplats sparas i två år enligt Riksarkivets föreskrifter. Därefter gallras de.

Behandling av personuppgifter

All behandling av personuppgifter ska ske på ett korrekt vis, i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig behandling. All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som de var avsedda för när de samlades in.

Myndigheten för kulturanalys kommer inte att ge ut dina personuppgifter till någon annan eller överföra dem till något annat land än Sverige utan att du fått tydlig information om detta och i tillämpliga fall fått tillfälle att samtycka till sådant utlämnande. Vid nyhetsbrev och andra utskick använder vi alltid teknik som inte visar adresser till andra mottagare.

Rätt att begära information

Du har rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas hos Kulturanalys, oavsett om dessa har samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Du kan ha rätt att begära rättelse om du anser att Kulturanalys behandlar dina uppgifter felaktigt eller begära att vi raderar de personuppgifter som vi behandlar om dig, om dessa uppgifter inte måste bevaras på grund av annan författning som till exempel enligt regler om allmän handling och arkivering.

Dataskyddsombud

Kontakta Kulturanalys dataskyddsombud om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör Kulturanalys behandling av dina personuppgifter, e-post: dataskyddsombud@kulturanalys.se eller per post: Myndigheten för kulturanalys, Box 1001, 405 21 Göteborg, märk kuvertet med ”Kulturanalys dataskyddsombud”.

Du har också rätt att vända dig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål.