Myndigheten för kulturanalys har Nordiska ministerrådets uppdrag att etablera ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik – Kulturanalys Norden.

Kulturanalys Norden utgör en nordisk kulturpolitisk kunskapsbas till nytta för det nordiska kulturpolitiska samarbetet, nationella myndigheter, kulturlivet i de nordiska länderna och nordisk kulturforskning.

Detta åstadkommer vi genom att:

  • främja en långsiktigt och systematisk samordning av nordisk kulturstatistik,
  • genomföra utredningar och analyser av kulturpolitiska frågor som kan bidra till policyrelevant kunskap, och sprida kunskap och samarbetar med ett nätverk av forskare, statistiker och andra experter inom kulturpolitik.
  • Kulturanalys Norden kan själva initiera analyser och utredningar, men kan även ges uppdrag av Nordiska ministerrådet och ämbetsmannakommitten för kulturellt samarbete.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna via vår funktionsadress norden@kulturanalys.se.

Läs mer om:

Kulturpolitisk forskning i Norden
Forskningsmiljöer
Tidskrifter
Kulturanalys Nordens publikationer

Kulturpolitisk forskning i Norden

Kulturanalys Norden arbetar aktivt för att tillgodogöra oss information om aktuell kulturpolitisk forskning genom att etablera kontakter med forskarmiljöer i Norden, följa vetenskapliga konferenser samt lägga ut uppdrag på forskare.

Nedan finner du en översiktlig sammanställning av intressanta forskningsmiljöer och tidskrifter runt om i Norden som på olika sätt bedriver forskning kring kulturpolitiskt relevanta frågor. forskningsresultat. Vi presenterar också de mest centrala forskningstidskrifterna inom området.

Forskningsmiljöer

ABM, Avdelningen för Arkiv, Bibliotek och Museer, Köpenhamns universitet, Danmark
Avdelningen för Arkiv, Bibliotek och Museer (ABM) forskar och undervisar i ämnen som berör kulturförmedling, kulturpolitik, användarstudier och utvärderingar, läskunnighet, delaktighet och medborgarskap, sociala medier, digitalt kulturarv och digitalisering. Vi behandlar också ABM-institutionernas utveckling och historia, kunskapsorganisation och framtida samhällsroll. Eftersom institutionernas kärnuppgifter är att bevara, dokumentera och förmedla litteratur, konst och kulturarv är detta också centrala teman. Avdelningen prioriterar att ha kontakt både med praktik och relevanta forskningsmiljöer.

Cupore (Finnish Foundation for Cultural Policy Research), Helsingfors, Finland
Cupore är ett forskningsinstitut som sedan 2002 bedriver och stödjer kulturpolitisk forskning samt samlar och sammanställer information inom sitt bevakningsområde. Institutet har kopplingar till Universitetet i Jyväskylä (där det finns en mastersutbildning i Cultural Policy) och finansieras genom en för ändamålet särskilt instiftad statlig fond. Bland de forskningsprojekt som presenteras på institutets webbplats kan nämnas projekt med inriktning mot effekter av ökade statliga bidrag till teatrar, orkestrar och museer, upphovsrättsfrågor, mångfaldsfrågor, internationell rörlighet för konstnärer och kulturutövare, finsk kulturpolitisk historia och metodproblem kring mätandet av effekter av kulturpolitiska insatser. Publikationerna är till största delen på finska.

Forskergruppen kultur- og idrettspolitikk, Universitetet i Sørøst-Norge
Denne forskergruppen fokuserer i første rekke på problemstillinger som oppstår der hvor feltet for produksjon av kultur og idrett (kulturfeltet), feltet for salg og distribusjon (markedsfeltet) og feltet for styring og ledelse (politikkfeltet) overlapper hverandre. Noen av temaene forskerne jobber med kan illustrere forskningsområdet:

• Den norske kultur- og idrettsmodellen – politiske, kulturelle og finansielle forutsetninger og praktiske konsekvenser
• Bygg og anlegg for kultur og idrett – politikk, finansiering og bruk
• Organisering og finansiering av kultur, idrett og fysisk aktivitet
• Kjønn, diskriminering og sosial ulikhet i kultur og idrett
• Glede og alvor – organisert og uorganisert idrett og fysisk aktivitet
• Kommersialisering og profesjonalisering av kultur og idrett
• Gråsoner, doping og anti-dopingpolitikk på idrettsfeltet
• Kulturhistoriske analyser av kultur- og idrettsbegrepet
• De strukturelle og kulturelle rammene for kulturtilbud for barn og unge
• Ressursfordeling på kulturfeltet og fordeling av kulturgoder
• Makt, ledelse, verdier og styring på kultur- og idrettsfeltet
• Kultur og idrett i skolen
• Nye teknologier, kroppsbaserte praksiser og kulturelle forutsetninger

Kulturforsking, Telemarksforsking, Norge
Kulturområdet ved Telemarksforsking er i dag et vitalt og anerkjent fagmiljø, som har vært med på å bygge opp sentrale fagnettverk, både nasjonalt og internasjonalt. Miljøet har levert betydningsfulle bidrag til kunnskapsproduksjonen på feltet.

Vi gjennomfører forskningsprosjekter, evalueringer og utredninger på kunst- og kulturfeltet. Gjennom denne forskningen bidrar vi både til et kunnskapsgrunnlag for og kritiske perspektiver på kulturpolitikken. Vi formidler forskningen vår gjennom rapporter, vitenskapelige artikler, foredrag og bøker.

Centrum för kulturpolitisk forskning, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, Sverige
Centrum för kulturpolitisk forskning vill vara den samlande och pådrivande kraften i Sverige för den forskningsbaserade kunskapsutvecklingen inom såväl avgränsade fält som bibliotek, teater och film, som kulturpolitiskt relevanta frågor i bred mening. Här inkluderas kommunala, regionala och statliga åtgärder på kulturområdet, men även de initiativ som tas av exempelvis kulturindustri och media samt av studieförbund och intresseorganisationer.

Till Centrum för kulturpolitisk forskning kan du vända dig om du vill veta mer om den forskning om biblioteks- och kulturpolitik i vid mening som bedrivs såväl i Borås som i övrigt i Sverige och internationellt. Du kan också vända dig hit om du är intresserad av utbildning och kompetensutveckling inom dessa verksamhetsområden.

Tidskrifter

Observera att inte alla tidskrifter nedan har fri tillgång (open access) utan då de finansieras genom prenumerationsavgifter kan kräva tillgång till lärosätesresurser för den enskilda användaren.

Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research
Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research Culture Unbound är en internationell, peer reviewgranskad e-tidskrift för gränsöverskridande kulturforskning som publiceras sedan 2009 i Open Access av ACCIS vid Linköpings universitet. I tidskriften presenteras dagsaktuell, tvärvetenskaplig kulturforskning i vid bemärkelse.

European Journal of Cultural Management and Policy
It is an annual open acess publication with articles on cultural research.
The objective of the Journal is to stimulate the debate on the topics of cultural management and cultural policy among scholars, educators, policy makers and cultural managers. The Journal is based on a multidisciplinary perspective and aims at connecting theory and practice in the realm of the cultural sector.

International Journal of Arts Management
Denna tidskrift som givits ut sedan 1998 riktar sig till kulturadministratörer, konsulter, utbildare, forskare och tjänstemän i offentlig sektor. Den publiceras i samverkan mellan HEC Montreal ((École
des Hautes Études commerciales de Montreal) och The International Association of Arts and Cultural Management (AIMAC), varav den senare vartannat år arrangerar internationella konferenser där forskning från området presenteras.

International Journal of Cultural Policy
Tidskriften, som startades 1994, ges ut med fem nummer per år av Routledge, i samverkan med tidskriftens grundare Oliver Bennett (Centre for Cultural Policy Studies, University of Warwick) som fortfarande är tidskriftens redaktör. Tidskriften har en nära koppling till the International Conference of Cultural Policy Research (ICCPR), som äger rum vartannat år. Under senare år har tidskriften haft ett antal temanummer: Kulturpolitik i Asien, Kulturpolitik och demokrati, Kulturpolitik och populärkulturen, Religion och kulturpolitik. Bland artiklarna i övriga nummer från de senare åren finns flera studier som berör effekter av kulturpolitiken och dess tillämpande, diskurs och retorik i kulturpolitiska styrdokument och kulturpolitikens betydelse för formandet av kulturell identitet samt olika aspekter av kulturella och kreativa näringar.

Journal of Cultural Economics
Journal of Cultural Economics började ges ut 1973 och utkommer numera med fyra nummer per år från Springer Verlag i samarbete med The Association for Cultural Economics International (ACEI). Tidskriften är inriktad på den teoretiska utvecklingen av kulturekonomi, tillämpning av ekonomisk analys och ekonometri samt olika ekonomiska aspekter av kulturpolitik och olika aktörer inom kulturområdet. Flera av artiklarna i de senaste årens nummer har inriktning på frågor om utbud och efterfrågan, konsumentbeteenden samt frågor om värde och pris. Bland artiklarna från senare år finns en viss dominans av sådana som behandlar filmbranschen, inklusive biografer och DVD-försäljning. För att ytterligare förstärka detta är det första numret 2015 ett temanummer om filmekonomi.

Nordisk kulturpolitisk tidskrift
Tidskriften ges ut med två nummer per år med Centrum för kulturpolitisk forskning vid Högskolan i Borås som ansvarig utgivare, men med en redaktion som ambulerar mellan olika nordiska forskningsmiljöer. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift är den enda vetenskapliga referee-tidskriften för kulturpolitikforskning i Norden.Tidskriften och publiceras som Open Access. Läs tidskriften NKT på idunn:s webbsida (extern länk) Tidskriften har nära koppling till Nordic Conference on Cultural Policy Research (NCCPR), som äger rum vartannat år.

Publikationer inom Kulturanalys Norden


Just nu visas 12 av 15 publikationer

Våra temaområden