Kulturanalys Norden är ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik hos Myndigheten för kulturanalys som etablerats på uppdrag av Nordiska Ministerrådet.

Kulturanalys Norden är en nordisk kulturpolitisk kunskapsbas till nytta för det nordiska kulturpolitiska samarbetet, nationella myndigheter, kulturlivet i de nordiska länderna och nordisk kulturforskning. Kulturanalys Norden fungerar som en kunskapsmässig knutpunkt mellan de nordiska ländernas kulturmyndigheter, nordiska samarbetsorgan och institutioner, forskare inom kulturpolitik och statistiska centralbyråer.

Detta åstadkommer vi genom att:

  • främjar en långsiktigt och systematisk samordning av nordisk kulturstatistik,
  • genomför utredningar och analyser av kulturpolitiska frågor som kan bidra till policyrelevant kunskap, och
  • sprider kunskap och forskning om kulturpolitik.

Kulturanalys Norden initierar själva analyser och utredningar, men ges även uppdrag av Nordiska ministerrådet och ämbetsmannakommittén för kulturellt samarbete.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna via vår funktionsadress norden@kulturanalys.se.

Läs mer om:

Kulturpolitisk forskning i Norden
Forskningsmiljöer
Tidskrifter
Kulturanalys Nordens publikationer

Kulturpolitisk forskning i Norden

Kulturanalys Norden arbetar aktivt för att tillgodogöra oss information om aktuell kulturpolitisk forskning genom att etablera kontakter med forskarmiljöer i Norden, följa vetenskapliga konferenser samt lägga ut uppdrag på forskare.

Nedan finner du en översiktlig sammanställning av intressanta forskningsmiljöer och tidskrifter runt om i Norden som på olika sätt bedriver forskning kring kulturpolitiskt relevanta frågor. forskningsresultat. Vi presenterar också de mest centrala forskningstidskrifterna inom området.

Forskningsmiljöer

ABM, Avdelningen för Arkiv, Bibliotek och Museer, Köpenhamns universitet, Danmark
Avdelningen för Arkiv, Bibliotek och Museer (ABM) forskar och undervisar i ämnen som berör kulturförmedling, kulturpolitik, användarstudier och utvärderingar, läskunnighet, delaktighet och medborgarskap, sociala medier, digitalt kulturarv och digitalisering. Vi behandlar också ABM-institutionernas utveckling och historia, kunskapsorganisation och framtida samhällsroll. Eftersom institutionernas kärnuppgifter är att bevara, dokumentera och förmedla litteratur, konst och kulturarv är detta också centrala teman. Avdelningen prioriterar att ha kontakt både med praktik och relevanta forskningsmiljöer.

Centrum för kulturpolitisk forskning, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, Sverige
Centrum för kulturpolitisk forskning vill vara den samlande och pådrivande kraften i Sverige för den forskningsbaserade kunskapsutvecklingen inom såväl avgränsade fält som bibliotek, teater och film, som kulturpolitiskt relevanta frågor i bred mening. Här inkluderas kommunala, regionala och statliga åtgärder på kulturområdet, men även de initiativ som tas av exempelvis kulturindustri och media samt av studieförbund och intresseorganisationer.

Till Centrum för kulturpolitisk forskning kan du vända dig om du vill veta mer om den forskning om biblioteks- och kulturpolitik i vid mening som bedrivs såväl i Borås som i övrigt i Sverige och internationellt. Du kan också vända dig hit om du är intresserad av utbildning och kompetensutveckling inom dessa verksamhetsområden.

Cupore (Finnish Foundation for Cultural Policy Research), Helsingfors, Finland
Cupore är ett forskningsinstitut som sedan 2002 bedriver och stödjer kulturpolitisk forskning samt samlar och sammanställer information inom sitt bevakningsområde. Institutet har kopplingar till Universitetet i Jyväskylä (där det finns en mastersutbildning i Cultural Policy) och finansieras genom en för ändamålet särskilt instiftad statlig fond. Bland de forskningsprojekt som presenteras på institutets webbplats kan nämnas projekt med inriktning mot effekter av ökade statliga bidrag till teatrar, orkestrar och museer, upphovsrättsfrågor, mångfaldsfrågor, internationell rörlighet för konstnärer och kulturutövare, finsk kulturpolitisk historia och metodproblem kring mätandet av effekter av kulturpolitiska insatser. Publikationerna är till största delen på finska.

Konst- och kulturvetenskap, Köpenhamns universitet, Danmark. Forskningen vid IKK fokuserar å ena sidan på den individuella konstformen inom ämnena konsthistoria, visuell kultur, litteraturvetenskap, musikvetenskap, dansstudier, teater- och performancestudier. Å andra sidan fokuserar forskningen på samspelet mellan konsten och på deras koppling till avgörande trender i kultur och samhälle.

Kultur- och idrottspolitik, Universitetet i Sørøst-Norge
Denna forskargrupp fokuserar främst på frågor som uppstår där kultur, marknad och politik överlappar varandra. Nedan listas några av de teman som illustrerar forskningsområdet:

Den norska kultur- och idrottsmodellen – politiska, kulturella och ekonomiska förutsättningar och praktiska konsekvenser
Bygg och anläggning för kultur och sport – politik, finansiering och användning
Organisation och finansiering av kultur, idrott och fysisk aktivitet
Kön, diskriminering och social ojämlikhet i idrott och sport
Glädje och allvar – organiserad och oorganiserad idrott och fysisk aktivitet
Kommersialisering och professionalisering av kultur och idrott
Gråzoner, dopning och antidopingpolitik inom idrottsområdet
Kulturhistoriska analyser av begreppen kultur och idrott
Strukturella och kulturella ramar för barn och ungas kulturaktiviteter
Resursfördelning inom kulturområdet och distribution av kulturföremål
Makt, ledarskap, värderingar och styrning inom kultur och idrott
Kultur och idrott i skolan
Nya tekniker, kroppsbaserade metoder och kulturella förutsättningar

Kulturforsking, Telemarksforsking, Norge
Kulturområdet vid institutet för Telemarkforskning är idag en vital och erkänd ämnesmiljö som bidragit till att bygga upp centrala professionella nätverk, både nationellt och internationellt. Kulturområdet har gjort betydande bidrag till kunskapsproduktionen inom fältet.

Kulturområdet genomför forskningsprojekt, utvärderingar och studier inom konst och kultur och bidrar till både en kunskapsbas för och kritiska perspektiv på kulturpolitiken. Forskningen sprids genom rapporter, vetenskapliga artiklar, föreläsningar och böcker.

Tidskrifter

Observera att inte alla tidskrifter nedan har fri tillgång (open access) utan då de finansieras genom prenumerationsavgifter kan kräva tillgång till lärosätesresurser för den enskilda användaren.

Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research
Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research Culture Unbound är en internationell, peer reviewgranskad e-tidskrift för gränsöverskridande kulturforskning som publiceras sedan 2009 i Open Access av ACCIS vid Linköpings universitet. I tidskriften presenteras dagsaktuell, tvärvetenskaplig kulturforskning i vid bemärkelse.

European Journal of Cultural Management and Policy
En årlig open access-publikation med artiklar om kulturforskning.
Målet med tidskriften är att stimulera debatten om ämnena kulturstyrning och kulturpolitik bland forskare, lärare, beslutsfattare och kulturchefer. Tidskriften bygger på ett tvärvetenskapligt perspektiv och syftar till att koppla samman teori och praktik inom kultursektorn.

International Journal of Arts Management
Denna tidskrift som givits ut sedan 1998 riktar sig till kulturadministratörer, konsulter, utbildare, forskare och tjänstemän i offentlig sektor. Den publiceras i samverkan mellan HEC Montreal ((École
des Hautes Études commerciales de Montreal) och The International Association of Arts and Cultural Management (AIMAC), varav den senare vartannat år arrangerar internationella konferenser där forskning från området presenteras.

International Journal of Cultural Policy
Tidskriften, som startades 1994, ges ut med fem nummer per år av Routledge, i samverkan med tidskriftens grundare Oliver Bennett (Centre for Cultural Policy Studies, University of Warwick) som fortfarande är tidskriftens redaktör. Tidskriften har en nära koppling till the International Conference of Cultural Policy Research (ICCPR), som äger rum vartannat år. Tidskriften haft ett antal temanummer: Kulturpolitik i Asien, Kulturpolitik och demokrati, Kulturpolitik och populärkulturen, Religion och kulturpolitik. Bland artiklarna i övriga nummer finns flera studier som berör effekter av kulturpolitiken och dess tillämpande, diskurs och retorik i kulturpolitiska styrdokument och kulturpolitikens betydelse för formandet av kulturell identitet samt olika aspekter av kulturella och kreativa näringar.

Journal of Cultural Economics
Journal of Cultural Economics började ges ut 1973 och utkommer numera med fyra nummer per år från Springer Verlag i samarbete med The Association for Cultural Economics International (ACEI). Tidskriften är inriktad på den teoretiska utvecklingen av kulturekonomi, tillämpning av ekonomisk analys och ekonometri samt olika ekonomiska aspekter av kulturpolitik och olika aktörer inom kulturområdet.

Nordisk kulturpolitisk tidskrift
Tidskriften ges ut med två nummer per år med Centrum för kulturpolitisk forskning vid Högskolan i Borås som ansvarig utgivare, men med en redaktion som ambulerar mellan olika nordiska forskningsmiljöer. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift är den enda vetenskapliga referee-tidskriften för kulturpolitikforskning i Norden.Tidskriften och publiceras som Open Access. Läs tidskriften NKT på idunn:s webbsida (extern länk) Tidskriften har nära koppling till Nordic Conference on Cultural Policy Research (NCCPR), som äger rum vartannat år.

Publikationer inom Kulturanalys Norden


Just nu visas 12 av 16 publikationer

Våra temaområden