Genväg till

Forskningsmiljöer
Tidskrifter
Kulturanalys Nordens publikationer

Nordisk statistik om kultur (extern länk)

Vad är Kulturanalys Norden?

Kulturanalys Norden är ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik. Det är etablerat på initiativ av Nordiska Ministerrådet och ligger sedan 2016 som uppdrag hos Myndigheten för kulturanalys. Att Kulturanalys Norden är ett nordiskt kunskapscentrum innebär att vi kontinuerligt analyserar kulturpolitiska tendenser och effekter i Norden, d.v.s. Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Det vi analyserar handlar om kulturfrågor ur olika perspektiv och statistik relaterad till dem.

Kulturanalys Norden är en knutpunkt för den kunskap som samlas av nordiska kulturmyndigheter, samarbetsorgan och institutioner, forskare inom kulturpolitik och statistiska centralbyråer.

Det här arbetar vi med

Vi gör analyser och utredningar både på eget initiativ och på uppdrag av Nordiska ministerrådet och Ämbetsmannakommittén för kulturellt samarbete.

Vårt arbete kan beskrivas på två olika sätt. Dels genom de tre övergripande målen, dels genom de specifika frågor som vi fokuserar på under varje treårsperiod.

Kulturanalys Nordens tre övergripande mål

Vi arbetar gränsöverskridande inom Norden med att

 1. utreda och analysera kulturpolitiska frågor
 2. sprida kunskap och forskning som handlar om kulturpolitik
 3. skapa förutsättningar för att nordisk kulturstatistik ska kunna samordnas på ett långsiktigt och systematiskt sätt.

Frågor som står i fokus under perioden 2022–2024

Här specificerar vi vilka uppdrag som vi arbetar med under denna period.

1. Vi utreder och analyserar kulturpolitiska frågor

Under perioden undersöker vi frågor som handlar om

 • hot, hat och trakasserier inom kultursektorn
 • vilka hinder kultursektorn möter för att kunna arbeta gränsöverskridande inom Norden
 • hur man arbetar med hållbar utveckling inom kultursektorn i Norden
 • hur kultursektorn återhämtar sig från pandemin
 • hur tillgängligt kulturutbudet är i olika delar av Norden
 • om nationella och nordiska kulturbidrag kompletterar varandra.

2. Vi sprider kunskap och forskning som handlar om kulturpolitik.

Vi arbetar aktivt med att sprida kunskapen genom att skriva forskningsöversikter om olika teman.

Under denna period arbetar vi med följande teman:

 • delaktighet i kulturlivet
 • kulturens roll i samhällsutvecklingen
 • digitalisering i kulturlivet.

3. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för att nordisk kulturstatistik ska kunna samordnas på ett långsiktigt och systematiskt sätt.

Under perioden 2022–2024 arbetar vi särskilt med att se över de olika ländernas statistikinsamling så att den är likvärdig och därmed blir jämförbar. Det kallar vi för statistikharmonisering.

Under denna period fokuserar vi på statistik i kategorierna

 • offentliga utgifter
 • litteratur
 • scenkonst.

Vi tittar bland annat på vad som räknas in i kategorierna, hur de är definierade och hur frekvent och vid vilka tidpunkter man samlar in statistiken.

Läs resultaten i våra rapporter och analyser

Det vi kommer fram till i våra undersökningar redovisar vi i analyser och rapporter. Dessa publiceras flera gånger per år och dem hittar du längst ner på denna sida. Våra slutprodukter är gjorda för att vara till nytta för flera parter: det nordiska kulturpolitiska samarbetet, nationella myndigheter, de som producerar och tar del av kultur i de nordiska länderna och nordisk kulturforskning.

Har du frågor om Kulturanalys Norden?

Kontakta oss gärna via info@kulturanalys.se

Kulturpolitisk forskning i Norden

Vi håller oss uppdaterade om aktuell kulturpolitisk forskning dels genom våra kontakter med forskningsmiljöer i Norden, dels genom att medverka på vetenskapliga konferenser, dels genom att samarbeta med forskare.

Forskningsmiljöer

Här nedanför har vi sammanställt en del av de forskningsmiljöer som forskar och rapporterar om kulturpolitiskt relevanta frågor i Norden.

Avdelningen för Arkiv, Bibliotek och Museer (ABM) vid Köpenhamns universitet, Danmark
Vid ABM forskar och undervisar de i ämnen som rör kulturförmedling, kulturpolitik, användarstudier och utvärderingar, läskunnighet, delaktighet och medborgarskap, sociala medier, digitalt kulturarv och digitalisering. Avdelningen har kontakt med både praktik och relevanta forskningsmiljöer.

Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) vid Högskolan i Borås, Sverige
KPC forskar inom såväl avgränsade fält som bibliotek, teater och film, som kulturpolitiskt relevanta frågor i bred mening. Här inkluderas kommunala, regionala och statliga åtgärder på kulturområdet, men även de initiativ som tas av exempelvis kulturindustri och media samt av studieförbund och intresseorganisationer.

Cupore (Finnish Foundation for Cultural Policy Research), Helsingfors, Finland
Cupore är ett stiftelsefinansierat forskningsinstitut som bevakar finsk och internationell kulturpolitik. Deras publikationer är oftast på finska, men sammanfattningar på engelska finns för flera av dem och Cupore publicerar också faktablad på engelska.

Institutet för Konst- och kulturvetenskap (IKK) vid Köpenhamns universitet, Danmark. Forskningen vid IKK fokuserar på den individuella konstformen inom ämnena konsthistoria, visuell kultur, litteraturvetenskap, musikvetenskap, dansstudier, teater- och performancestudier. De forskar också om samspelet mellan konsten och avgörande trender i kultur och samhälle.

Kultur- och idrottspolitik vid Universitetet i Sørøst-Norge
Denna forskargrupp fokuserar främst på frågor inom kultur, idrott och friluftsliv och politiska implikationer av detta. De forskar även inom frågor kring civilsamhället och intresseorganisationer.

Kulturforsking, Telemarksforsking, Norge
Telemarksforsking är ett oberoende statligt finansierat forskningsinstitut som genomför forskningsprojekt, utvärderingar och studier inom kulturliv och kulturpolitik.

Tidskrifter

Här nedanför har vi sammanställt en del av de internationella och nordiska tidskrifter som publicerar forskning om kulturpolitiskt relevanta frågor. Alla tidskrifter i listan är peer review, vilket innebär att alla artiklar genomgår granskning av andra forskare innan publicering. Vissa av tidskrifterna kräver att man prenumererar eller loggar in via lärosäten för att få tillgång till artiklarna.

Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research
Culture Unbound är en internationell e-tidskrift för gränsöverskridande kulturforskning. Den publiceras sedan 2009 i Open Access av ACCIS vid Linköpings universitet. I tidskriften presenteras dagsaktuell, tvärvetenskaplig kulturforskning i vid bemärkelse.

European Journal of Cultural Management and Policy
En årlig öppet tillgänglig publikation med artiklar om kulturforskning. Målet med tidskriften är att stimulera debatten om ämnena kulturstyrning och kulturpolitik bland forskare, lärare, beslutsfattare och kulturchefer. Tidskriften bygger på ett tvärvetenskapligt perspektiv och syftar till att koppla samman teori och praktik inom kultursektorn.

International Journal of Arts Management
Denna tidskrift har getts ut sedan 1998 och riktar sig till kulturadministratörer, konsulter, utbildare, forskare och tjänstemän i offentlig sektor. Den publiceras i samverkan mellan HEC Montreal (Écoledes Hautes Études commerciales de Montreal) och The International Association of Arts and Cultural Management (AIMAC), varav den senare vartannat år arrangerar internationella konferenser där forskning från området presenteras.

International Journal of Cultural Policy
Denna tidskrift startades 1994 av Oliver Bennett vid Centre for Cultural Policy Studies, University of Warwick och ges ut av Taylor & Francis. Tidskriften har nära koppling till the International Conference of Cultural Policy Research (ICCPR), som äger rum vartannat år. Tidskriften har haft ett antal temanummer: Kulturpolitik i Asien, Kulturpolitik och demokrati, Kulturpolitik och populärkulturen, Religion och kulturpolitik. Bland artiklarna i övriga nummer finns flera studier som berör effekter av kulturpolitiken och dess tillämpande, diskurs och retorik i kulturpolitiska styrdokument och kulturpolitikens betydelse för formandet av kulturell identitet samt olika aspekter av kulturella och kreativa näringar.

Journal of Cultural Economics
Journal of Cultural Economics började ges ut 1973 och utkommer numera med fyra nummer per år från Springer Verlag i samarbete med The Association for Cultural Economics International (ACEI). Tidskriften är inriktad på den teoretiska utvecklingen av kulturekonomi, tillämpning av ekonomisk analys och ekonometri samt olika ekonomiska aspekter av kulturpolitik och olika aktörer inom kulturområdet.

Nordisk kulturpolitisk tidskrift
Tidskriften ges ut med två nummer per år med Centrum för kulturpolitisk forskning vid Högskolan i Borås som ansvarig utgivare, men med en redaktion som ambulerar mellan olika nordiska forskningsmiljöer. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift är den enda vetenskapliga referee-tidskriften för kulturpolitikforskning i Norden och publiceras som Open Access. Tidskriften har nära koppling till Nordic Conference on Cultural Policy Research (NCCPR), som äger rum vartannat år.

Publikationer inom Kulturanalys Norden


Just nu visas 12 av 30 publikationer

Våra temaområden