Det vetenskapliga rådet bidrar också med att föra in forskningsresultat i Kulturanalys verksamhet och är en del av myndighetens arbete med att upprätthålla nätverk med svenska och nordiska kulturpolitiska forskningsmiljöer.

Följande personer är ledamöter i det vetenskapliga rådet:

Trine Bille

Trine Bille är professor vid Copenhagen Business School (CBS). Hennes primära forskningsområden är kulturekonomi och kulturpolitik, och hon är en av de ledande forskarna i Norden inom sitt fält. Hon sitter också med i flera styrelser och kommittéer, bland annat Norsk Kulturråds FoU-kommitté och styrelsen för ACEI, Association of Cultural Economics International.

Erling Bjurström

Erling Bjurström är professor emeritus vid Linköpings universitet. Erling har lång erfarenhet av forskning inom kultur- och medieområdet, och har under senare år framför allt ägnat sig åt forskning kring bildnings- och smakfrågor samt relationen mellan estetik, politik och ekonomi.

Maria Hirvi-Ijäs

Maria Hirvi-Ijäs är specialforskare vid Kulturpolitiska forskningscentret Cupore i Helsingfors. Hon har disputerat i konstteori vid Helsingfors universitet och har arbetat som sakkunnig och i ledande position i konstmuseisektorn och inom högre konstnärlig utbildning i både Sverige och i Finland.

Anne-Li Lindgren

Anne-Li Lindgren är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet och docent i Tema Barn vid Linköpings universitet. Bedriver tvärvetenskaplig barnforskning inklusive forskning om barndom, barnkultur, förskola och medier i skolan.

Björn Rombach

Björn Rombach är professor i förvaltningsekonomi och prefekt vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Han har bland annat forskat om ekonomistyrning, utvärdering, ledarskap, kvalitet och organisering i främst offentlig sektor.

Sigrid Røyseng

Sigrid Røyseng är professor vid Norwegian Business School (BI) och Norwegian Academy of Music. Hennes primära forskningsområden är kulturpolitik, den konstnärliga professionen och kulturellt ledarskap.

Bjarki Valtysson

Bjarki Valtysson är lektor i modern kultur vid Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Köpenhamns universitet. Skrev sin doktorsavhandling om EU:s kulturpolitik och har utgivit en bok om isländsk kulturpolitik. Forskar dock främst inom kulturpolitik, digitala kulturer och sociala medier. Är medlem av den vetenskapliga kommittén för The International Conference for Cultural Policy Research (ICCPR) och sitter i redaktionen för Nordisk kulturpolitisk tidskrift.

Lars Westin

Lars Westin är professor i regionalekonomi och föreståndare för CERUM, Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet.