Kulturanalys arbetar med kulturvaneundersökningar för vuxna och barn och ungas kulturaktiviteter.

En första publikation om vuxnas kulturvanor utkom i januari 2016 och har följts av årliga rapporter. Undersökningen bygger på ett samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

För att undersöka barn och ungas kulturvanor har vi utvecklat ett nytt instrument och en studie genomfördes under 2016/2017 i samarbete med sex regioner. Studien byggde delvis på de erfarenheter som gjordes 2014 i samband med en pilotstudie av barn och ungas kulturvanor, som genomfördes i samband med Stockholms stad.

En första publikation om barns och ungas kulturaktiviteter publicerades hösten 2017.

Tidigare statistik

Kulturrådet genomförde mellan åren 1984-2003 kulturvaneundersökningar, Kulturbarometern.

Relaterad verksamhet

Återkommande statistik om kulturvanor publiceras av SOM-institutet. Inom ramen för SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden ställs ett fåtal frågor om kulturvanor. Mediebarometern (Nordicom) och Ungar&Medier (Statens medieråd) är undersökningar om medievanor.

Eurobarometern

Kulturrådet

Nordicom

SCB, undersökningarna av levnadsförhållanden, (ULF-SILC).

SOM-institutet

Statens medieråd

Kontakta oss

Kontakta oss gärna på statistik@kulturanalys.se

Publikationer inom Kulturvanor


Just nu visas 12 av 19 publikationer

Våra temaområden