Följande information presenteras på finska.

Kulttuurianalyysivirasto toivottaa tervetulleeksi!

Kulttuurianalyysivirasto työskentelee kulttuuripoliittisten arvioiden ja analyysien parissa.

Kulttuurianalyysivirasto on valtiollinen elin, jonka tehtävänä on arvioida, analysoida ja antaa selvityksiä kulttuurialalla tehtyjen esitysten ja toimenpiteiden vaikutuksista. Lähtökohtana käytetään kulttuuripoliittisia tavoitteita. Kulttuurianalyysiviraston tehtävänä on myös auttaa hallitusta valtiollista kulttuuripolitiikkaa kehittävillä perusteilla ja suosituksilla. Kulttuurianalyysiviraston tavoitteena on siten kulttuurisektorilla toimivien edellytysten parantaminen.

Kulttuurianalyysiviraston palveluksessa on 12 henkilöä, jotka työskentelevät selvitysten, analyysien, hallinnon ja viestinnän parissa. Useimmat heistä ovat tohtoreiksi väitelleitä arkeologian, yritystalouden, valtiotieteiden ja tilastojen tutkijoita.

Kulttuurianalyysivirasto on päällikkövirasto, minkä johdosta viranomaispäällikkö vastaa toiminnasta. Hallitus on valinnut valvontaneuvoston, jonka tehtävänä on valvoa toimintaa ja antaa viranomaispäällikölle neuvoja.

Toimintamme

Kulttuurianalyysiviraston tavoitteena on antaa todellista tukea kulttuuripolitiikan kehitykselle, toimia hallituksen tukena ja luoda siten parempia edellytyksiä kulttuurisektorilla toimiville.

Viranomaisen saamat ohjeet ja määrärahakirje johtavat toimintaamme. Asianomaisista ohjausasiakirjoista ilmenee viranomaiseen kohdistuvat pääasialliset odotukset sekä erityiset toimeksiannot. Analyysisuunnitelmamme osoittaa, miten aiomme toteuttaa toimeksiannon ja suunnitella toimintaamme.

Kulttuurianalyysiviraston julkaisut näkyvät tästä. Useimmissa raporteissa on englanninkielinen yhteenveto.

Toiminta-alueet

Tilastot ja kulttuuritottumukset

Kulttuurianalyysivirasto vastaa suurimmasta osasta kulttuuria ja vapaa-aikaa käsittelevistä tilastoista. Kulttuurianalyysiviraston tehtävänä on täten kulttuurialueen valtakunnallisten seurantatilastojen kehittäminen. Seurantatilastot luovat infrastruktuurin kulttuurialalla tapahtuvan kehityksen seurannalle, Kulttuurianalyysiviraston ja muiden toimijoiden tekemien analyysien ja tutkimuksen mahdollistamiselle sekä muodostavat kulttuuripoliittisen keskustelun ja toimenpiteiden perustan.

Toimintaympäristön analysointi ja tutkimuksen tarkkailu

Kulttuurianalyysivirasto pyrkii seuraamaan, valottamaan ja analysoimaan sekä kansallisia että kansainvälisiä trendejä ja kehitystä sekä niihin läheisesti liittyviä politiikan alueita. Sen johdosta Kulttuurianalyysiviraston tehtävänä on vangita ja kuvata kulttuuripolitiikkaan vaikuttavia tapahtumia ja tendenssejä, mutta toimintaympäristöanalyysin tehtävänä on ennen kaikkea ymmärtää ja selittää, millä tavoin ne vaikuttavat kulttuuripolitiikkaan.

Kulttuurianalyysivirastolla on myös tutkimukseen kohdistuva toimeksianto, jonka johdosta tehtävänä on seurata kulttuurialueen tutkimusta ja arviointia sekä kansallisesti että valtakunnallisesti. Tavoitteena on kulttuuripoliittisen tutkimuksen hyväksikäyttö ja sen asettaminen kulttuuripoliittiseen yhteyteen sekä viimeisintä tutkimusta koskeva aktiivinen tiedottaminen, jonka avulla luodaan edellytyksiä kehittyneelle kulttuuripolitiikalle.

Uudistusten ja panostusten arviointi

Kulttuurianalyysivirasto analysoi ja arvioi valtiollisia uudistuksia ja panostuksia. Kulttuurianalyysiviraston pyrkimyksenä on valottaa nykyisten järjestelmien toimivuutta ja yhteyksiä kansainvälisiin esim. EU:n ja pohjoismaisen yhteistyön taholta tuleviin aloitteisiin. Uudistusten ja panostusten odotettujen vaikutusten ja kustannusten arvioimiseksi voidaan myös tuottaa analyyseja. Arvioinnit pyrkivät vastaamaan uudistusten toteutusta ja vaikutusta koskeviin kysymyksiin.

Tilannearviot

Kulttuurianalyysivirasto tekee toistuvia kulttuuripoliittisia tavoitteita koskevia laajoja koosteita, tilannearvioita ja analyyseja. Tilannearvioiden tarkoituksena on auttaa havaitsemaan, ovatko kulttuuripoliittiset tavoitteet johtaneet suuriin poikkeamiin tai epäsuotuisaan kehitykseen tai tilanteisiin määrättyjen yhteiskuntaryhmien parissa. Tilannearviointien kautta pyrimme osoittamaan kulttuuripoliittisia alueita, joilla poliittisiin toimenpiteisiin ryhtyminen on tärkeää.