Statistik om scenkonst

Kulturanalys arbetar med att utveckla officiell statistik om scenkonst och en första promemoria är publicerad. I promemorian ingår totalt 74 scenkonst- och musikverksamheter med årliga bidrag från staten eller regioner, exempelvis inom kultursamverkansmodellen. Ambitionen är att kommande år utöka populationen till att även inkludera scenkonstverksamheter med kommunal huvudman och fria grupper inom scenkonstområdet med offentliga årliga bidrag.

Datainsamling

Data har samlats in genom en enkät i insamlingsverktyget Kulturdatabasen för verksamhetsåren 2019, 2020 och 2021. I Kulturdatabasen samordnas datainsamling inom flera konst- och kulturområden till Kulturanalys, Kulturrådet och de 20 regioner som ingår i kultursamverkansmodellen. I enkäten ställdes frågor om organisation, ekonomi, personal och omfattade verksamhet inom flera scenkonst- och musikområden: teater, dans, musik, musikteater, samtida cirkus och övriga scenkonstuttryck.

Tidigare statistik

Kulturrådet har regelbundet sammanställt statistik om scenkonstområdet som grundar sig på redovisningar från aktörer med statliga bidrag, såväl scenkonstinstitutioner som fria professionella grupper. En del av scenkonststatistiken redovisas inom ramen för uppföljning av kultursamverkansmodellen där Kulturrådet har regelbundet publicerat rapporter sedan modellen infördes 2011. Du hittar rapporterna på Kulturrådets webbplats under ”relaterad verksamhet” nedan.

Relaterad verksamhet

Kulturrådet

Scendatabasen, Scensverige

Kontakta oss

Kontakta oss gärna på statistik@kulturanalys.se

Publikationer inom Scenkonst – Teater, dans och musik


Just nu visas 7 av 7 publikationer

Våra temaområden