Kulturanalys är en myndighet som arbetar åt regeringen. När regeringen genomför förändringar som handlar om kultur i Sverige ska vi visa hur det går och om det blir som man tänkt.

Vi arbetar med omvärldsanalyser och gör egna utredningar och utvärderingar för att förstå kulturen.

Vi följer andras forskning och startar också egen forskning inom kulturområdet. Vi ska utveckla kunskaper och sprida kunskaperna från vår egen verksamhet och andras verksamheter.

Vi ska också samarbeta med andra myndigheter och institutioner.

Kulturanalys publicerar den kunskap som vi får fram i en rapportserie. Varje år överlämnar vi en sammanfattande rapport av vår verksamhet till regeringen. Du kan ladda ner rapporterna under rubriken Publikationer och statistik.

Det här arbetar vi med

Utvärdering av statliga åtgärder och insatser

Myndigheten för kulturanalys ska undersöka hur regeringens åtgärder inom kulturområdet fungerar i verkligheten.

Samhällsekonomiska analyser

Myndigheten för kulturanalys ska ta reda på vad det kostar att producera kultur och vem som betalar för kulturen. Men vi måste också kunna bedöma värdet av kulturen för alla i samhället, så att vi vet vad vi får för pengarna.

Den statliga verksamhetsstyrningen

Den svenska kulturpolitiken styrs av staten genom att staten ger bidrag till kultur. Myndigheten för kulturanalys ska undersöka hur styrningen fungerar och om verksamheterna når de mål som är uppsatta. För att kunna göra det kommer Kulturanalys att granska hur olika statsbidrag används.

Utvärdering av kultursamverkansmodellen

Kulturpolitiken i Sverige arbetar efter en så kallad kultursamverkansmodell. Det är ett nytt sätt att fördela pengar till kultur, där de som ska ha pengarna diskuterar med varandra hur pengarna ska användas. Myndigheten för kulturanalys ska utvärdera kultursamverkansmodellen för att se hur den fungerar.

Mångfald, tillgänglighet och jämställdhet

Myndigheten för kulturanalys ska undersöka utvecklingen när det gäller mångfald, tillgänglighet och jämställdhet i kulturområdet.

Kulturpolitisk forskning

Myndigheten för kulturanalys ska följa vad som händer inom forskningen inom kulturområdet, både i Sverige och i andra länder.

Omvärldsanalys

Myndigheten för kulturanalys ska veta vad som händer inom kulturområdet både i Sverige och i andra länder. Myndigheten ska också veta vad som händer inom andra områden i samhället.

Statistik

Myndigheten för kulturanalys ska samla statistik på kulturområdet: statistik om kulturmiljö, museer, samhällets kulturutgifter och film. Den statistik som vi får fram publicerar vi i Kulturanalys statistikserie: Kulturfakta.

Så arbetar vi

Kulturanalys är en enrådighetsmyndighet. Det betyder att Kulturanalys leds av en myndighetschef som ensam har ansvaret för myndighetens arbete inför regeringen.

Kulturanalys har ett insynsråd. Insynsrådets ska kontrollera hur vi arbetar och ge myndighetschefen råd.

Kulturanalys har också ett vetenskapligt råd, och vi har en referensgrupp för kulturstatistik.

Kulturanalys har ett kansli. Där arbetar myndighetschefen, en kanslichef, en kanslisamordnare, en registrator samt en kommunikatör. Kansliet har också tio utredare med inriktning mot kulturpolitiska analyser, samhällsekonomiska analyser samt forskning och statistik.

Vi köper administrativa tjänster som ekonomi- och personaladministration, juridik, IT-stöd, reception, vaktmästeri och arkiv, från andra myndigheter och/eller företag.

Många av dem som arbetar åt Kulturanalys är forskare i olika ämnen på universitetet.