I Sverige finns fem nationella minoritetsgrupper: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Kulturanalys har, liksom andra förvaltningsmyndigheter, i uppdrag att främja de nationella minoriteternas rättigheter. En central del av den nationella minoritetspolitiken består i att understödja och synliggöra minoriteternas språk och kultur i samhället. Det gäller i synnerhet barns rätt till den egna minoritetskulturen och språket. Det betyder att stödet till de nationella minoriteterna är en viktig del av svensk kulturpolitik.

Som stöd för detta arbete infördes lagen om minoriteters rättigheter och minoritetsspråk år 2010 (SFS 2009:724). Lagen anger att de nationella minoriteterna ska ges möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. Därför ska Kulturanalys återkommande samråda med företrädare för de nationella minoriteterna.

Information om vår verksamhet finns på alla minoritetsspråk nedan:

Kontakta oss på minoritetsspråk

Lagen omfattar också bestämmelser om rätten att använda sig av minoritetsspråk i kontakt med myndigheter i olika delar av landet. För Kulturanalys innebär detta att medborgare har rätt att kontakta oss på finska, meänkieli och samiska. Om du önskar kontakta oss på något av dessa minoritetsspråk har vi rutiner för tolk- och översättningstjänster.

  • Kontakt

  • E-post: info@kulturanalys.se
    Telefon: 031-395 20 00