Ny nordisk rapport: Kultur­samarbeten och nordisk bidrags­givning Remissvar: Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun, SOU 2023:58 Ny nordisk rapport: Gränsutbyten och mobilitet är viktigt för ett starkt nordiskt kultursamarbete Ny rapport: Prioritera insatser för barn och unga och en nationell infrastruktur för kultur Remissvar: Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation, SOU 2023:59 Remissvar: Nya mervärdes­skatte­regler för små företag samt ändrade mervärdes­skatte­regler för vissa tjänster och konstverk, dnr Fi2023/02694 Kulturanalys konferens 1 juni Ny rapport: Samverkan mellan regioner och kommuner om scenkonst har ökat Ny officiell museistatistik: Tillbaka till det normala efter pandemiåren Nytt faktablad: Fler sysselsatta på kulturarbetsmarknaden än innan pandemin Ny nordisk rapport: Geografisk tillgänglighet till kultur har analyserats Ny rapport: prioritera barn och unga och förstärk den nationella infrastrukturen för att bredda deltagandet i kulturlivet