Omslagsbild
  • Kulturanalys Norden

Covid-19-pandemiens effekter på kultur­sektoren i de nordiske landene


Denna rapport beskriver effekterna av pandemin på den nordiska kultursektorn och hur de åtgärder som vidtagits av de nordiska regeringarna för att mildra denna påverkan har fungerat.

Denna rapport beskriver covid-19 pandemins effekter på kulturlivet i de nordiska länderna. Rapporten kartlägger även de åtgärdspaket som de nordiska regeringar utverkat för att mildra den globala pandemin, liksom de nationella restriktionernas verkningar. Rapporten visar att trots relativt stora skillnader i nationella restriktioner finns inga tecken på systematiska skillnader i hur ländernas kultursektorer påverkats. Krisstöden har i sin tur varit relativt lika i de nordiska länderna, både i storlek och struktur, men ett huvudproblem i flera länder är att de små kulturaktörerna, främst egenföretagare, inte nåtts av stöden i önskvärd omfattning.

Rapporten är genomförd av forskare från Telemarksforskning i Norge på uppdrag av Kulturanalys Norden. Kulturanalys Norden är ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik som etablerats på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Rapporten är skriven på skandinaviska med en sammanfattning på engelska.

Relaterade publikationer

Våra temaområden