Omslagsbild
  • Statistik

Harmonisering av nordisk biblioteksstatistik


Teknisk rapport / PM

I denna promemoria sammanställer Kulturanalys Norden en kartläggning av statistik över folk- och nationalbibliotek i de nordiska länderna och ger rekommendationer för en fortsatt harmonisering av standarder för detta statistikområde.

Våra temaområden