Omslagsbild Kulturens geografi
  • Statistik

Kulturskapares geografi


Kort om kultur 2019:01 - En registerstudie

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

I denna rapport presenterar Myndigheten för kulturanalys (Kulturanalys) resultaten av en analys av registerdata hämtade från Statistiska centralbyrån (SCB). Det är den första av flera rapporter där kulturskapares villkor på olika sätt kommer att belysas med utgångspunkt i analys av registerdata. Huvudfokus i rapporten ligger på att visa geografiska variationer i kulturskapares villkor utifrån variabler kopplade till inkomst, livsvillkor och arbetsliv. I rapporten används för första gången

Kulturanalys definition av kulturskapare, vilken är baserad på Eurostats
definition av kreativa och kulturella näringar. De viktigaste resultaten
sammanfattas i nedanstående punktlista:

  • En större andel av kulturskapare än av övriga bor i storstäder.
  • Kulturskapare med utländsk bakgrund bor i större utsträckning i
  • storstadskommuner än kulturskapare som är födda i Sverige och har inrikes födda föräldrar.
  • Kulturskapare har lägre förvärvsersättning än övriga, oavsett var i landet de bor.
  • Bland kulturskaparna är det vanligare än bland övriga att vara någon form av kombinatör eller egen företagare.
  • Det är vanligare bland kulturskapare att vara verksam inom privat egen verksamhet än inom andra typer av verksamhet, exempelvis primärkommunal förvaltning.
  • Var kulturskapare bor varierar beroende på vilken typ av företag de får sin största inkomst från.
  • Totalt sett är likheten mellan kulturskapare och övriga minst i storstadskommunerna. Däremot finns det skillnader mellan kulturskapare i storstäder och kulturskapare i resten av landet.

Relaterade publikationer

Våra temaområden