• Statistik

Projekt med kulturanknytning i EU:s struktur- och investeringsfonder 2023


Hämta som
pdf
Läs publikationen
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

257 miljoner kronor till svenska EU-projekt med kulturanknytning 2023

Myndigheten för kulturanalys har i uppdrag att redovisa en samlad uppföljning och analys av utfallet av svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna 2021–2027 inklusive projekt inom de territoriella samarbetsprogrammen. Denna rapport utgör den tredje redovisningen av uppdraget och avser främst åren 2023 och 2022.

Under 2023 hade de flesta programmen kommit igång och fattat beslut om EU-medel. Totalt beviljades 196 projekt med kulturanknytning medel under 2023, vilket är en minskning med 13 procent jämfört med 2022. Av de totala beviljade EU-medlen inom programmen gick 3,5 procent till projekt med kulturanknytning. Eftersom programmen varierar mellan åren, i form av utlysningar och medel att fördela, är det svårt att säga något om trender över tid. Även om antalet projekt minskat ökade det totala beviljade beloppet med 142 procent från 106 miljoner kronor 2022 till 257 miljoner kronor 2023. Ökningen skedde till största delen inom de regionala strukturfondsprogrammen, Interreg och Europeiska socialfonden+.

  • Fredrik Lindström
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 03

Relaterade publikationer

Våra temaområden