Studieförbundens deltagare i kulturprogram ökar över tid. Under 2015 hade studieförbundens kulturprogram 20 miljoner deltagare. Flest deltagare har arrangemang inom området musik, dans och dramatik. Det visar en ny statistikrapport om studieförbundens verksamhet från Myndigheten för kulturanalys.

 

– Kulturaktiviteterna inom studieförbundens verksamhet är betydande, såväl i bredd som omfattning. Musikutövande utmärker sig särskilt då det är den dominerande kulturaktiviteten inom studieförbunden, säger Daniel Gustafsson, utredare och statistiker på Myndigheten för kulturanalys.

 

Statistiken visar även på regionala skillnader. Under 2015 förekom det flest arrangemang inom studieförbunden i de mer befolkningsrika länen. Men sett till antal arrangemang per invånare så var det flest i Västerbottens län.

 

– Då vi tar hänsyn till antalet invånare per län ser vi att det anordnats klart minst antal studiecirklar och kulturprogram i Stockholms län, flest antal studiecirklar och kulturprogram anordnas i mindre befolkningsrika län. Västerbotten är det län som har flest aktiviteter per invånare, säger Daniel Gustafsson.

 

En majoritet av deltagarna i studiecirkelverksamheten är kvinnor (56 procent). Närmare en femtedel av deltagarna i studiecirklar hade utländsk bakgrund. Deltagare med högre utbildning liksom äldre deltagare var totalt sett överrepresenterade.

 

Statistiken visar att de tio studieförbund som finns idag sammantaget står för en mycket omfattande bildnings- och kulturverksamhet i samhället. Enbart i studiecirklarna deltog 2015 cirka 1,7 miljoner deltagare. I verksamhetsformen Kulturprogram var deltagarna/besökarna cirka 20 miljoner och i Annan folkbildningsverksamhet var antalet deltagare ungefär 740 000.

 

Rapporten Studieförbund 2015 ger en översikt över studieförbundens verksamhet utifrån tillgänglig statistik mellan 2002-2015, med särskilt fokus på verksamhetsåret 2015. Den bygger på de uppgifter som studieförbunden samlar in och som hanteras av SCB. En viss tonvikt i rapporten har lagts på att visa utvecklingen sedan början av 2000-talet. Rapporten finns för nedladdning här.