Myndigheten för kulturanalys redovisar i dag sitt regeringsuppdrag att följa upp besöksutveckling och tillgänglighet på de centrala museerna, Forum för levande historia, Riksantikvarieämbetet och Riksutställningar. I promemorian Besöksutveckling för museer 2012 finns uppgifter om antal besök vid statliga museer och besöksmål och besöksutvecklingen fördelat på bland annat kön, ålder och geografisk hemvist.

År 2012 gjordes sammanlagt cirka 7,1 miljoner besök vid de 29 statliga museer som ingick i undersökningen. Mellan 2011 och 2012 bröts den stigande trenden i antalet besök, med en nedgång på cirka 400 000 besök eller cirka 5 procent totalt. Antalet besök ökade dock vid nästan hälften av de studerade museerna. Antal besök ökade mest på Nordiska museet medan Moderna museets filial i Malmö hade störst procentuell ökning. Den största nedgången i antalet besök hade Östasiatiska museet, nedgången skedde från en hög nivå, då museet under 2011 hade två mycket publikdragande utställningar.

För 2012 blev det totala antalet besök 10 procent lägre än 2006, då fri entréreformen pågick vid 19 av dessa museer. Under 2012 gjordes närmare 3,9 miljoner vid de museer som tidigare ingick i reformen, vilket är en nedgång med drygt 1,1 miljoner besök (23 procent) i jämförelse med 2006 då reformen pågick.

Senare i år publicerar Kulturanalys den officiella museistatistiken och en fördjupad studie av besöksmönster vid statliga museer.