Kulturanalys publicerar idag en promemoria med besöksutvecklingen vid de centrala museernas, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål samt resultaten från den samordnade publikundersökningen vid centrala museer och besöksmål.

Under 2013 registrerades sammanlagt 6 694 000 besök på de 27 centrala museerna. Därutöver rapporteras ytterligare 128 000  besök vid sju museifilialer och besöksmål. Jämfört med 2012 är det för de 27 centrala museerna en minskning med fem procent, en minskning som kan förklaras av att två av de stora publikmagneterna – Vasamuseet och Nationalmuseum – hade stängt under delar av året.

Av samtliga museibesökare 2013 var nästan två tredjedelar bosatta i Sverige. Åtta av museerna har en större andel besök av personer från utlandet, medan 21 museer främst har besök av personer bosatta i Sverige. Vasamuseet har störst antal besök av personer med sin hemort utanför Sverige, följt av Skansen, Moderna museet Stockholm, Nordiska museet och Arkitektur- och designcentrum. Minst andel utländska besökare har Flygvapenmuseum och Naturhistoriska riksmuseet.

Besökarnas medianålder 2013 var 35 år enligt Kulturanalys beräkningar. Under de senaste fyra åren har besök av barn och unga utgjort ungefär en fjärdedel av det totala antalet besök. Forum för levande historia, Naturhistoriska riksmuseet, Tekniska museet och Musik- och Teatermuseet tar emot störst andel besök från barn och unga. Prins Eugens Waldemarsudde, Nationalmuseum, Hallwylska museet och Moderna museet har störst andel besök ur den äldsta åldersgruppen.

Kvinnor svarar för 60 procent av samtliga besök, medan män har gjort 40 procent av besöken. Vid Armémuseum, Flygvapenmuseum och Marinmuseum samt Forum för levande historia har hälften eller flera av besöken gjorts av män.

För mer information läs vidare i Kulturanalys promemoria: Besöksutveckling för de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål 2013.