Under 2013 genomförde 95 museer utställningar som omfattas av MU-avtalet, som är ett ramavtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar. De centrala museerna har betalat ut ersättning till samtliga deltagande konstnärer på eller över MU avtalets lägstanivå. Medan övriga statliga museer har ersatt 50 procent av de deltagande konstnärerna på eller över MU-avtalets lägstanivå. Det framgår av den nya statistikrapporten Museer 2013 från Myndigheten för kulturanalys.

– Resultaten visar att de centrala museerna följer MU-avtalets regler. Däremot ser vi att övriga statliga museer inte följer reglerna i samma utsträckning. MU-avtalet är enbart bindande för statliga institutioner, men det bör vara vägledande även för andra arrangörer. Vi ser också att de regionala och kommunala museerna inte följer MU-avtalet i samma omfattning som de statliga, säger Emma Bergmark, utredare och statistikansvarig på Myndigheten för kulturanalys.

MU-avtalet tecknades mellan staten och flera nationella bildkonstorganisationer med syftet att skapa bättre förutsättningar för professionella utövare inom bild- och formkonstområdet. Konstnären har rätt till utställningsersättning som är bestämd i en särskild tariff. Avtalet omfattar också medverkansersättning till konstnären för dennes arbete och omkostnader i samband med utställningen.

I rapporten Museer 2013 presenteras museernas besökssiffror. År 2013 gjordes minst 17,7 miljoner museibesök i Sverige, vilket är en ökning jämfört med 2012. Omkring 40 procent av besöken gjordes vid centrala museer. Ytterligare minst 1,9 miljoner besök gjordes vid landets arbetslivsmuseer. Minst 2,7 miljoner besök gjordes av barn och unga till och med 18 år.

I rapporten Museer 2013 publiceras officiell statistik över museernas verksamhet år 2013. För första gången ingår den grupp av museer som kategoriseras som arbetslivsmuseer i statistiken.