Kulturanalys publicerar idag en promemoria som beskriver hur en ny och återkommande kulturvaneundersökning skulle kunna se ut. Promemorian har tagits fram med utgångspunkt i att Kulturanalys har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en kulturvaneundersökning bland befolkningen. Promemorian är därmed ett första viktigt steg i att både beskriva vilka andra undersökningar som på olika sätt fångar kulturvanor, och utveckla tankarna för hur en ny och återkommande kulturvaneundersökning kan komma att utformas. Promemorian lyfter en rad viktiga frågor som Kulturanalys kommer att beakta i nästa steg i utvecklingen av en kulturvaneundersökning.