Kulturanalys Norden har under året påbörjat ett arbete med att utreda möjligheten till en ökad harmonisering av nordisk kulturstatistik. Idag publicerar vi vår första kartläggning i ämnet som rör folk- och nationalbibliotek och ger rekommendationer för hur denna statistik kan samordnas i de nordiska länderna.

Kartläggningen av folk- och nationalbibliotek i de nordiska länderna identifierar tre områden i behov av enhetliga standarder: antal bibliotek, bestånd och lån.

Att främja en långsiktig och systematisk samordning av nordisk kulturstatistik är en prioriterad uppgift för Kulturanalys Norden. Eftersom de nordiska statistikmyndigheterna har sina egna specifika användarkrav är det inte alltid lämpligt att rekommendera länderna att anpassa sig till varandra. I stället föreslår Kulturanalys Norden att överväga andra åtgärder som till exempel att skapa harmoniserade standarder. Att statistiken ”harmoniseras” behöver inte nödvändigtvis handla om att ändra i eller skapa permanenta identiska definitioner och mått. Harmoniserade standarder kan inkludera definitioner, enkätfrågor, föreslagna mått och information om data (s.k. metadata).

Kulturanalys Norden har identifierat tre områden inom nordisk kulturstatistik där ett harmoniseringsarbete bedöms vara möjligt. Dessa områden är film & bio-, biblioteks- samt museistatistiken. Denna promemoria om bibliotek utgör den första av dessa tre.

Myndigheten för kulturanalys har Nordiska ministerrådets uppdrag att etablera ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik – Kulturanalys Norden.