Det råder en jämn könsfördelning bland anställda på statligt finansierade kulturverksamheter i de nordiska länderna. Samtidigt är det något vanligare att män har chefspositioner och konstnärliga yrken än kvinnor. Det framgår av en ny rapport, Jämställd kultur, från Kulturanalys Norden som finns hos Myndigheten för kulturanalys.

Till skillnad från de nordiska arbetsmarknaderna i stort präglas statligt finansierade kulturinstitutioner i de nordiska länderna av en jämn könsfördelning. Andelen kvinnor på statligt finansierade kulturverksamheter ökar under 2000-talet. Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige går från en nästintill jämn könsfördelning till att ha cirka 5 procentenheter fler kvinnor än män anställda under 2000-talet. Personalsammansättningen varierar inom olika delar av kultursektorn, men i samtliga länder finns en majoritet kvinnor i museisektorn, medan musik- och orkesterinstitutionerna har något fler män än kvinnor anställda i Danmark, Finland och Norge.

Vanligare att män är chefer

Samtliga nordiska länder har en högre andel kvinnor på chefspositioner på statliga kulturinstitutioner än på arbetsmarknaden i stort. Samtidigt är sannolikheten för en man att inneha en chefsposition större än för en kvinna i samtliga länder utom Island: I Danmark har nästan dubbelt så stor andel av de anställda männen en chefsposition jämfört med de anställda kvinnorna. På Island är situationen den omvända. I Finland, Norge och Sverige är det nästan lika stor andel bland de anställda kvinnorna som är chefer som bland männen, men det finns en övervikt för männen.

Vanligare att män har konstnärliga yrken än kvinnor

En större andel av de anställda männen än kvinnorna har konstnärliga tjänster i de flesta nordiska länder. I Danmark, Finland, Norge och Sverige har könsfördelningen i de konstnärliga yrkena dock blivit jämnare under 2000-talet.

I Finland, Norge och Sverige ökar antalet kvinnor i konstnärliga yrken över tid, men andelen män är fortfarande större inom konstnärliga yrken. Det är större sannolikhet att en man har en konstnärlig position än en kvinna i Finland, Norge och Sverige. I Danmark är det sedan 2016 lika vanligt att män och kvinnor har konstnärliga tjänster vid de statliga kulturverksamheterna.

– Vi har undersökt kvinnors och mäns möjligheter till makt och inflytande inom den statligt finansierade kultursektorn. Det finns fortfarande skillnader mellan könen när det gäller exempelvis möjligheterna att få en chefsposition eller konstnärlig tjänst. Samtidigt ser vi att kvinnor i chefspositioner och konstnärliga tjänster i den statliga kultursektorn ökar över tid, vilket är positivt, säger Karolina Windell, verksamhetsledare på Kulturanalys Norden.

– Idag publiceras en ny rapport från vårt nya kunskapscenter Kulturanalys Norden. Vi tycker att det är oerhört positivt att våra studier ger möjlighet att skapa jämförelser mellan nordiska länder och öka kunskapsutbyte inom kulturpolitikens område. Vi hoppas att rapporten kan bidra till en diskussion om jämställdhet inom kulturområdet i de nordiska länderna, säger Sverker Härd, myndighetschef för Myndigheten för kulturanalys.

Kulturanalys Nordens kartläggning är baserad på könsuppdelade registerdata från de nordiska ländernas nationella statistikbyråer. Utgångspunkten för undersökningen är officiella uppgifter om antalet sysselsatta kvinnor och män vid statligt finansierade kulturinstitutioner i respektive land. Rapporten Jämställd kultur kan laddas ner här.

Kulturanalys Norden är ett uppdrag till Myndigheten för kulturanalys som finansieras på bidrag från Nordiska ministerrådet.