I regeringens budgetproposition för 2014 föreslås att Myndigheten för kulturanalys får sitt anslag höjt från 13,5 miljoner kronor till 15,3 miljoner kronor för år 2014.

Förstärkningen ska enligt budgetpropositionen användas för att utveckla en återkommande rapportering om kulturvanor. Rapporteringen ska syfta till att avläsa tendenser om hur befolkningens deltagande i kulturlivets olika delar utvecklas över tid. Kulturanalys får även i uppdrag att påbörja arbetet med ett indikatorsystem för att utvärdera kulturpolitikens effekter.

Regeringen bereder för närvarande Folkbildningsutredningens förslag angående statlig utvärdering av folkbildningen. Som ett led i detta arbete planerar regeringen att ge Myndigheten för kulturanalys ett uppdrag att utvärdera kulturverksamhet inom folkbildningen. Möjligheten att involvera andra statliga myndigheter i utvärderingen av folkbildningen kommer också att beredas.