Länsteatrarnas verksamhetsanslag har urholkats av lönekostnadsutvecklingen, vilket försämrat möjligheterna att anställa personal. Det framgår av den nya rapporten Dramatiska villkor från Myndigheten för kulturanalys, som undersökt det ekonomiska handlingsutrymmet hos länsteatrarna mellan åren 1980 – 2015.

De offentliga verksamhetsanslagen – statliga, regionala och kommunala – till länsteatrarna minskade från 1991 och framåt när de justerats med lönekostnads-index. Det innebär att de ekonomiska förutsättningarna att anställa personal har minskat över tid. Urholkningen av de offentliga anslagen började 20 år innan kultursamverkansmodellens införande.

– Vi har studerat länsteatrarnas ekonomiska situation över en längre tidsperiod, vilket gör att vi kan se om kulturens ekonomiska situation i dag är kopplad till kultursamverkansmodellen, eller till en utveckling som har pågått under en mycket längre tid. Vi kan konstatera att kultursamverkansmodellen inte är förklaringen till att anslagen började urholkas, den processen inleddes långt tidigare, säger Klara Tomson, utredare vid Myndigheten för kulturanalys.

Trots att länsteatrarna har fått lägre köpkraft över tid anlitar de fler personer, även om antalet fast anställda blivit färre över tid. Vidare visar rapporten att den administrativa personalen har ökat i relation till den konstnärliga personalen på länsteatrarna. Antalet årsverken utförda av konstnärlig personal har minskat fortlöpande mellan 1990-2015. Under samma tidsperiod har den administrativa personalen ökat något.

– Rapporten pekar på att de ekonomiska förutsättningarna för att anställa personal minskar, då anslagen till viss del äts upp av löneutvecklingen. Vi ser i studien att länsteatrarna över tid tenderar att anlita fler på frilans och på kortare anställningskontrakt, något som kan tänkas få konsekvenser för såväl arbetsmiljön som den konstnärliga verksamheten, säger Sverker Härd, myndighetschef, Myndigheten för kulturanalys.

Rapporten Dramatiska villkor analyserar hur det ekonomiska utrymmet att bedriva verksamhet vid landets länsteatrar har utvecklats från 1980 till 2015. Rapporten besvarar frågor om länsteatrarnas inkomster och utgifter, verksamhetsbidragens utveckling samt personalstyrkans storlek och sammansättning över tid. Rapporten finns för nedladdning här.