År 2015 gjordes cirka 26,5 miljoner museibesök i Sverige på museer med mer än en årsarbetskraft, vilket är en ökning av besök jämfört med föregående år. Uppgifterna publiceras i Museer 2015 av Myndigheten för kulturanalys.

Vid de centrala museerna gjordes under 2015 7,2 miljoner besök. Kommunala museer hade 5,2 miljoner besök och regionala museer hade drygt 4,5 miljoner besök år 2015. Övriga statliga museer har små förändringar av besök över tid och rapporterade cirka 1,8 miljoner besök under 2015. Vid museer som i rapporten kategoriseras som övriga museer gjordes sammanlagt 7,9 miljoner besök.

Besök av barn och unga uppgick till 28 procent av det totala antalet besök på museer med mer än en årsarbetskraft.

Rapporten innehåller utöver statistik om museibesök från 2003 fram till 2015 även uppgifter om årsarbetskraft, intäkter och kostnader vid museerna. Av rapporten framgår att:

  • År 2015 utfördes 5 968 årsarbetskrafter på landets museer som har minst en årsarbetskraft.
  • Bland personalen på museer med minst 10 årsarbetskrafter har alla museikategorier fler årsarbetskrafter som utförs av kvinnor (59 %) än män (41 %).
  • De samlade intäkterna för museer med mer än en årsarbetskraft uppgick 2015 till 5,5 miljarder kronor och kostnaderna uppgick till 5,6 miljarder kronor.
  • Över perioden 2003–2015 har alla museikategorier en stigande utveckling av både intäkter och kostnader. De centrala museerna har haft den procentuellt största ökningen av både intäkter och kostnader.

Museer 2015 är en sammanställning av uppgifter om de svenska museernas besök, årsarbetskrafter och ekonomi. Statistiken baseras på en enkätundersökning som gått ut till 1 736 museer som uppfyller ICOM:s definition av museum.

I årets undersökning har många museer rättat tidigare inlämnade uppgifter eller kompletterat, där det saknats uppgifter under tidsserien, vilket innebär en påtaglig kvalitetsförbättring i statistiken och att tidigare publicerade uppgifter för åren 2003–2014 har reviderats.

Rapporten Museer 2015 finns för nedladdning här.