Från och med 1 januari 2012 har Kulturanalys nya ansvarsområden och uppdrag.

Enligt ändringar i förordningen om den officiella statistiken är Myndigheten för kulturanalys från och med den 1 januari 2012 ansvarig för all officiell statistik inom kulturområdet, utom biblioteksstatistiken. Det innebär att myndigheten kommer att ansvara för att samla in och rapportera statistik om museer, studieförbund, kulturmiljövård och samhällets kulturutgifter. Ansvaret övergår från Kulturrådet som tidigare varit ansvarig för den delen av den officiella statistiken. Sedan den 1 juli 2011 är Kungliga biblioteket ansvarigt för biblioteksstatistiken.

I regleringsbrevet för 2012 ges Myndigheten för kulturanalys två nya uppdrag. Myndigheten ska analysera hur kvalitativa och kvantitativa indikatorer kan utvecklas för att utvärdera effekterna av den nationella kulturpolitiken. Myndigheten ska också följa upp besöksutveckling och tillgänglighet på de centrala museerna, Forum för levande historia, Riksantikvarieämbetet och Riksutställningar. Det senare uppdraget övergår från Kulturrådet som tidigare samlat in dessa uppgifter.