Vad har kultursamverkansmodellen för effekter på regioners och kommuners kulturpolitiska organisation, verksamhetsstyrning och ekonomiska prioriteringar? Det är den övergripande frågan som forskare från Centrum för kulturpolitisk forskning vid Högskolan i Borås söker svar på i en jämförande fallstudie av två av de län som ingår i kultursamverkansmodellen. Studien är utförd på uppdrag av Myndigheten för kulturanalys och är en del i den löpande utvärderingen av modellen. Ett resultat som presenteras i rapporten är att regionerna har ökat sin legitimitet i förhållande till kommunerna, men att små kommuner ofta upplever att de kulturformer som dominerar lokalt inte har någon plats i kultursamverkansmodellen. Forskarna menar också att modellen har inneburit att de nationella kulturpolitiska målen får ett större genomslag regionalt och kommunalt. Frågan hur det påverkar ett av kultursamverkansmodellens huvudsyften: att ge ökade möjligheter till regionala variationer. Ladda ner rapporten här.