Kulturanalys Norden publicerar idag en förstudie, Kartläggning av gränshinder för nordiskt kulturutbyte, som identifierar eventuella hinder som kan försvåra eller förhindra gränsöverskridande nordisk samverkan inom kultursektorn.

Förstudien visar att det finns få direkt stoppande gränshinder inom Norden, men att

  • skilda lagar, förordningar och arbetssätt inom Norden är försvårande faktorer
  • offentliga finansiärer kommunicerar mer om ökat samarbete utanför Norden
  • oklarheter om olika lagar och regler rörande skatter, försäkringar och regler inom Norden påverkar kultursamverkan negativt
  • det behövs mer information och kunskap kring hur gränsöverskridande samarbete i Norden kan bedrivas.

Förstudien har genomförts genom insamling av ärenden i Nordiska Ministerrådets Gränshinderdatabas, genomgång av rapporter för att skapa en nulägesanalys samt ett antal kvalitativa intervjuer med verksamma inom nordiskt konst- och kulturliv.

Publikationen är utgiven av Kulturanalys Norden på uppdrag av Nordiska ministerrådet.