Idag överlämnar Myndigheten för kulturanalys rapporten Kulturanalys 2014 till regeringen. Den innehåller en sammanställning av de analyser och utvärderingar av kulturpolitikens resultat och effekter som myndigheten publicerat under det gångna året.

Inför 2014 har Kulturanalys fått i uppdrag att genomföra kulturvaneundersökningar med särskild inriktning mot barn och unga. Att följa hur kultur produceras och konsumeras i Sverige är centralt för att kunna bedöma effekterna av kulturpolitiken. Framtida kulturvaneundersökningar bör fokusera på innehåll i stället för form och distributionssätt, så att den blir långsiktigt hållbar och mindre känslig för teknisk utveckling.

– Bakåt i tiden har befolkningens kulturvanor förändrats ganska långsamt. Men genom de senaste decenniernas snabba teknikutveckling har kultur kommit att produceras och konsumeras på nya sätt. En ny kulturvanestatistik, som är anpassad efter dagens tekniska utveckling, förbättrar möjligheterna att förklara människors delaktighet i kulturlivet, säger vikarierande myndighetschefen Erik Peurell vid Myndigheten för kulturanalys.

Vid sidan av en genomgång av tidigare och nuvarande kulturvaneundersökningar innehåller rapporten Kulturanalys 2014 även sammanfattningar av utvärderingar och analyser av mångfald, tillgänglighet och jämställdhet på kulturens område, kultursamverkansmodellen, gränssnittet mellan kultur och privat finansiering, bidraget Skapande skola, samt en överblick av statistik inom museiområdet.

Rapporten Kulturanalys 2014 finns att ladda ner här.