Kulturanalys Norden publicerar idag Folkbibliotek i Norden, den fjärde publikationen i en serie i fickformat om nordisk kulturstatistik. Här presenteras statistik och nyckeltal om folkbibliotek för Nordiska ministerrådets medlemsländer under 2018 och över tid.

I Folkbibliotek i Norden presenteras nyckeltal och befintlig statistik för folkbibliotek. Statistiken kommer från respektive lands statistikbyråer, statistikansvariga myndigheter eller ansvarig biblioteks-organisation samt Nordiska ministerrådet via Nordic Statistics database. Statistik presenteras om bestånd, besök, lån, personal, öppettider och utgifter för de länder där data finns tillgängliga.

Statistiken visar att det 2018 sammanlagt fanns det 2 993 folkbibliotek i de nordiska länderna, utom Island. Av de nordiska länderna har Åland flest folkbibliotek per invånare. Antalet folkbibliotek har minskat sedan 2015, störst minskning syns i Sverige och i Finland, där antalet minskat med 36 bibliotek respektive 29 bibliotek. Finland och Sverige har dock de största bestånden. Av de totala bestånden utgjorde böcker mellan 82 och 93 procent i länderna 2018.

Det totala antalet lån minskar i länderna över tid, trots att befolkningen ökar. Totalt minskade mängden lån i Danmark, Finland, Åland, Norge och Sverige med 16 procent mellan 2010 och 2018. Finland och Åland hade högst antal besök och lån per invånare 2018, i Finland nio besök och 12 lån per invånare och på Åland gjordes tio besök och 13 lån per invånare.

De danska folkbiblioteken har flest anställda per bibliotek, cirka åtta årsarbetskrafter per bibliotek 2018. Åland har det minsta antalet, i genomsnitt två årsarbetskrafter per bibliotek.

Folkbibliotekens utgifter är högst i Danmark och Finland, både sett till utgifter per invånare och utgifter per bibliotek. Utgifterna per invånare minskade något i alla länder där denna statistik finns tillgänglig, utom i Norge, mellan 2015 och 2018, medan utgifterna per bibliotek ökade.

Vidare visar rapporten att statistikens tillgänglighet och omfattning varierar mellan länderna. För att bättre kunna jämföra och följa upp den nordiska folkbiblioteksstatistiken föreslår Kulturanalys Norden att det bör säkerställas att det finns folkbiblioteksstatistik i samtliga nordiska länder på nationell nivå, att den är samordnad, följer gemensamma definitioner och tillgängliggörs.

Kulturanalys Norden har initierats på uppdrag av de nordiska kulturministrarna och finansieras av Nordiska ministerrådet och Myndigheten för kulturanalys.

Rapporten Folkbibliotek i Norden hittas här.