Kulturanalys Norden publicerar idag Kulturutgifter i Norden, den tredje publikationen i en serie i fickformat om nordisk kulturstatistik. Här presenteras statistik och nyckeltal om offentliga utgifter för kultur för Nordiska ministerrådets medlemsländer mellan åren 2009 och 2018.

Kulturutgifter i Norden presenterar befintlig statistik från Eurostat enligt COFOG-indelning av utgifter för kulturell verksamhet på statlig och lokal nivå samt i en andra del uppgifter från respektive lands statsbudget. Kulturutgifter i Norden visar att de nordiska ländernas totala utgifter för kulturell verksamhet ökade med sammanlagt 12 procent mellan 2009 och 2017. Under samma period ökade utgifterna per invånare med i genomsnitt 34 euro per invånare i länderna. Utgifter för kulturell verksamhet uppgår till mellan 0,5 och 1 procent av de nordiska ländernas BNP. Ländernas utgifter för kultur som andel av BNP ökade på Färöarna och i Norge mellan 2009 och 2017, men minskade i Sverige och på Island och Grönland. I Danmark och Finland var den kulturella verksamhetens andel av BNP under denna period oförändrad.

Island, Grönland och Norge har högst utgifter för kulturell verksamhet per invånare, Islands utgifter var år 2017 i genomsnitt 651 euro och Grönlands och Norges 495 respektive 438 euro per invånare.  Danmark, Finland, Island och Sverige har större utgifter för kultur på lokal nivå än på statlig nivå, medan de norska, färöiska och grönländska kulturutgifterna är större på statlig nivå.

Kulturanslagen i respektive lands statsbudget för 2018 uppgick till mellan 1 och 2 procent av den totala budgeten. Störst andel av statsbudgeten utgjorde kulturutgifterna på Island, Färöarna, Grönland och Åland. På Island, Färöarna och Grönland återfinns också de högsta utgifterna för kultur per invånare. Utgifter för folkbildning står för en stor andel av flera av de nordiska ländernas statliga kulturutgifter, framförallt i Sverige där folkbildningen ensamt utgör nästan en halv procent av den totala statsbudgeten, men även i Finland utgör utgifter för folkbildning en stor andel av utgifterna.

Länderna skiljer sig åt avseende vilka kulturområden som får mest statliga medel. På Island var år 2018 ungefär 30 procent av de statliga kulturutgifterna budgeterade till musik och scenkonst, vilket också var de största utgiftsområdena för kultur i Norge och Danmark. Museum och arkiv utgjorde det största utgiftsområdet på Färöarna och litteratur, språk och bibliotek det största på Grönland.

Vidare visar Kulturutgifter i Norden att befintlig statistik om de nordiska ländernas utgifter för kultur utgår ifrån breda kategorier och att definitioner ibland skiljer sig åt, vilket försvårar jämförbarheten. Kulturanalys Nordens rekommendation är därför att länderna, i samråd och enligt samma definitioner, tar fram statistik och underlag för den offentliga finansieringen av kultur på de olika politiska nivåerna.

Kulturutgifter i Norden hittas här.

  • Moa Olin
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 11