Den statliga satsningen Äga rum, 2016–2018, har riktats till bostadsområden med lågt valdeltagande i syfte att främja demokratin och öka delaktigheten i kulturlivet. Myndigheten för kulturanalys har nu utvärderat satsningen och bedömer att satsningens arbetssätt kan bidra till ökad delaktighet i kulturlivet, men pekar också på brister i satsningen.

Regeringens uppdrag till Kulturrådet (Kreativa platser) och Statens konstråd (Konst händer) syftade bland annat till att skapa goda villkor för ökat kulturutbud och ökad delaktighet i kulturlivet.

– Delaktighetsperspektivet har uppskattats av de som medverkat lokalt i satsningen, men särskilt i Konst händer har det funnits en efterfrågan på betydligt större lokalt inflytande. Kreativa platser å sin sida brister i arbetet med långsiktighet, säger Pelle Amberntsson, utredare vid myndigheten för kulturanalys.

Äga rum, och särskilt Kreativa platser, har haft höga ambitioner i arbetet för delaktighet i kulturlivet, och båda delsatsningar har i det korta perspektivet bidragit till ökad spridning av statligt finansierad konst och kultur. Kulturanalys bedömer dock att flera delar i satsningen har försvårat arbetet med delaktighet och långsiktighet. Framförallt är det problematiskt att regeringen fördelade resurserna till Kulturrådet jämnt över de tre åren, istället för att låta satsningen utvecklas stegvis, och att Kulturrådet endast beviljat bidrag för ett år i taget till de projekt som deltagit. Om nya lokalt förankrade verksamheter ska ha möjlighet att etablera sig på sikt bör också utformningen anpassas till detta.

Ytterligare en del som Kulturanalys lyfter fram i utvärderingen är möjligheterna för en satsning som Äga rum att få bestående effekter för delaktigheten i kulturlivet.

– Satsningen saknar en tydlig analys av vad som är orsakerna till den bristande delaktigheten i kulturlivet och det behov av demokratifrämjande insatser på vissa platser som regeringen anger som motiv för satsningen.  Om satsningar som Äga rum är det mest ändamålsenliga sättet att långsiktigt öka delaktigheten i kulturlivet är därför osäkert, men det finns risk att effekterna av sådana här tillfälliga satsningar inte blir varaktiga. Vi rekommenderar därför att satsningens långsiktiga effekter följs upp, säger Sverker Härd, myndighetschef på Kulturanalys.

I utvärderingen rekommenderar Kulturanalys bland annat fördjupade studier av orsakerna till den bristande måluppfyllelsen när det gäller allas delaktighet i kulturlivet, att satsningar som är tänkta att leda till långsiktig etablering av nya verksamheter bör stödjas av långsiktig bidragsgivning, samt att nya specialdestinerade statliga satsningar föregås av mindre pilotsatsningar som noga följs upp och utvärderas.

Rapporten, Kultur i demokratins tjänst – en utvärdering av satsningen Äga rum, kan laddas ner här.

  • Pelle Amberntsson
  • Utredare, analytiker 
  • Telefon: 031-395 20 12