Besöken på de centrala museerna har minskat mellan åren 2016 och 2017 med 155 000. Jämfört med 2015, året innan fri entré-reformen har besöken dock ökat med 17 procent. Det visar ny statistik från Myndigheten för kulturanalys.

Under perioden 2015–2017 har museibesöken ökat med 17 procent vid samtliga centrala museer, men besöken har minskat jämfört med 2016. Om vi jämför museer som infört fri entré med de som inte har förändrat sin entréavgift så kan vi se att de som infört fri entré ökat sina besök väsentligt. Ökningen kom dock mellan 2015 och 2016, mellan 2016 och 2017 minskar antalet besökare i gruppen. De övriga museerna har också ökande besökstal mellan 2015 och 2017, men mer blygsamma tal.

I rapporten Besöksutveckling för de centrala museerna 2017 görs även en närstudie av fem museer varav tre som infört fri entré under 2016. Där undersöks i vilken utsträckning fri entré påverkar vem som besöker museer och hur förändringen sett ut mellan 2016 och 2017. Resultaten från de tre museer visar att fri entré medfört att:
• unga vuxnas besök ökar
• ökningen av besökare främst utgörs av förstagångs- eller sällanbesökare

– Ökningen av antalet besök vid de centrala tycks ha avstannat, konstaterar Lina Boberg, statistiker vid Myndigheten för kulturanalys. Men samtidigt ser vi nu att besöken ökar för de grupper som annars inte brukar gå på museum. Det är ett nytt mönster och skulle kunna innebära att fri entréreformen nu lockar nya grupper. Tyvärr kan vi inte säga något med säkerhet eftersom museernas publikundersökningar har brister och det behövs längre tidsserier.

Rapporten innehåller även statistik om samtliga centrala museer (både dem med entréavgift och fri entré). Av statistiken framgår att:
• De allra flesta centrala museer besöks av fler kvinnor än män. Ett genomsnittligt museums publik utgörs till 56 procent av kvinnor
• Andelen personer med eftergymnasial utbildning är nästan fyra gånger så stor bland museibesökarna som i befolkningen generellt
• I genomsnitt kommer nästan 45 procent av ett museums besökare från det egna länet och ungefär 70 procent från Sverige
• Skansen och Vasamuseet hade i särklass flest besökare under 2016 med drygt 1,3 respektive 1,5 miljoner verksamhetsbesök vardera. Näst efter dem följde Naturhistoriska riksmuseet med knappt 650 000 verksamhetsbesök.

I rapporten finns både övergripande siffror och ett avsnitt om varje museum. Kulturanalys har under tidigare år tillsammans med museerna genomfört ett arbete för att utveckla och standardisera metoderna för besöksräkning, vilket också redovisas i rapporten.

Besöksutveckling för de centrala museerna 2017 kan laddas ner här.