Andelen anställda med utländsk bakgrund vid statligt finansierade kulturinstitutioner i Norden har ökat över tid, men ökningen har inte skett i samma takt som i befolkningen i stort. Representationen av anställda med utländsk bakgrund har därmed blivit sämre mellan 2000 och 2015. Resultaten presenteras i en ny rapport, Kultur med olika bakgrund, från Kulturanalys Norden.

I Sverige och Norge var andelen anställda med utländsk bakgrund vid statligt finansierade kulturinstitutioner omkring 15 procent 2015, medan den var omkring 10 procent i Danmark och 6–7 procent i Finland och på Island. Det är nivåer som är under eller betydligt under nivån för andelen personer med utländsk bakgrund i befolkningen mellan 20 och 64 år.

Västeuropéer och engelsktalande överrepresenterade bland anställda som är utlandsfödda
Av de anställda med utländsk bakgrund på statligt finansierade kulturinstitutioner i Norden är personer från Asien, Afrika och Latinamerika underrepresenterade jämfört med befolkningen. Personer från Västeuropa och engelsktalande länder som Storbritannien, USA och Australien är däremot överrepresenterade. Särskilt vid orkesterinstitutioner är personer med ursprung i Afrika, Asien och Latinamerika mer underrepresenterade än inom andra områden i Danmark, Norge och Sverige.

Stora skillnader mellan konstområden
Orkesterinstitutioner har en hög andel anställda med utländsk bakgrund i alla nordiska länder. Andelen anställda med utländsk bakgrund i orkestrarna har ökat över tid. Ökningen är tydligast i Danmark, men även ökningarna i Finland och Norge är påtagliga. Även scenkonstinstitutioner i Norden har en hög andel anställda med utländsk bakgrund. I museisektorn är andelen anställda med utländsk bakgrund är däremot betydligt lägre.

Låg andel chefer med utländsk bakgrund, hög andel i konstnärliga yrken
I gruppen chefer är personer med utländsk bakgrund särskilt underrepresenterade i samtliga nordiska länder. I Finland och Danmark har andelen anställda chefer med utländsk bakgrund minskat under perioden. Även om andelen chefer med utländsk bakgrund har ökat i Norge och Sverige, har ökningen inte skett i samma takt som i befolkningen i stort, vilket gör att representationen avseende chefsyrken har försämrats över tid för hela Norden. Personer med utländsk bakgrund är däremot mycket väl representerade bland anställda med ett konstnärligt yrke, vilket hänger samman med den höga andelen anställda med utländsk bakgrund vid orkestrar och scenkonstinstitutioner.

– Resultaten visar att alla inte har samma möjligheter till anställning, och särskilt inte på ledande positioner. Rapporten ger en bild av läget idag och pekar på utmaningar framöver. Rapporten gör det möjligt att följa utvecklingen över tid, och se om det sker en förbättring inom området, säger Sverker Härd, myndighetschef på Myndigheten för kulturanalys.

– I förhållande till befolkningen är det en låg representation av anställda med utländsk bakgrund, bland de verksamheter vi har undersökt. Det tyder på att det kan finnas hinder för integration vid statligt finansierade kulturverksamheter i Norden. Det finns skäl att undersöka vilka hinder som står i vägen för att öka denna representation, säger Erik Peurell, utredare vid Kulturanalys Norden hos Myndigheten för kulturanalys.

Kulturanalys Nordens kartläggning är baserad på registerdata från de nordiska ländernas nationella statistikbyråer. Utgångspunkten för undersökningen är beräkningar av andelen anställda med utländsk bakgrund vid statligt finansierade kulturinstitutioner i de nordiska länderna, ställt i förhållande till motsvarande andel i ländernas befolkning. Rapporten Kultur med olika bakgrund kan laddas ner här.

Rapporten presenteras och debatteras på en nordisk kulturpolitiska dag, Vem får vara med? den 29 januari 2018. Dagen ingår i Sveriges ordförandeskapsprogram för Nordiska ministerrådet 2018. Till dagen bjuder vi in beslutsfattare och kulturutövare från hela Norden. Alice Bah Kuhnke, Sveriges kultur- och demokratiminister, och Bård Folke Fredriksen, statssekreterare vid Norges kulturdepartement, inviger dagen.

Kulturanalys Norden är ett uppdrag till Myndigheten för kulturanalys som finansieras på bidrag från Nordiska ministerrådet.