Under 2018 registrerades sammanlagt 8,04 miljoner besök på de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål. Jämfört med 2015, året innan fri entré-reformen, är det en ökning med 1,62 miljoner besök, vilket motsvarar 25 procent. Jämfört med 2017 är det dock en minskning under 2018 med 4 procent. Det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys.

I Besöksutveckling för de centrala museerna 2018 presenteras besöksstatistik från de centrala museerna samt data från museernas publikundersökningar som genomförts under 2018.

Under perioden 2015–2018 ökade totala antalet museibesök med 25 procent. Jämfört med 2017 minskade antalet besök under 2018 med 4 procent. Besök räknas genom antalet anläggningsbesök, och om anläggningsbesök inte rapporterats används verksamhetsbesök. Vasamuseet och Skansen hade flest besök 2018, 1,5 respektive 1,3 miljoner verksamhetsbesök, följt av Naturhistoriska riksmuseet med drygt 0,6 miljoner anläggningsbesök.

För de museer som införde fri entré 2016 har antalet besök ökat mer än för de museer som inte har förändrat sin entréavgift. De största ökningarna ses främst i början av perioden men trots att antalet besök minskat 2018 är antalet besök fortfarande fler än innan reformens införande. Även de museer som inte förändrat entréavgifterna har ökande besökstal 2015–2018, om än på en lägre nivå.

Statistiken från publikundersökningarna visar att:

  • Något fler kvinnor än män besökte museer under 2018. I genomsnitt är fördelningen ganska jämn men på vissa enskilda museer finns större skillnader mellan andelen kvinnor och män.
  • 2018 var den genomsnittliga museipubliken något yngre jämfört med åldersfördelningen i befolkningen.
  • I genomsnitt kommer nästan 35 procent av ett museums besökare från det egna länet och ungefär 60 procent är besökare boende i Sverige. Variationerna mellan besökarnas geografiska hemvist mellan de olika museerna är mycket stora.

I en detaljstudie undersöks fem museer för att få svar på i vilken utsträckning fri entré påverkar vem som besöker museer och hur förändringen sett ut mellan 2017 och 2018. Det är dock svårt att se några tydliga mönster mellan besökskategorier eller museer med fri entré respektive inte fri entré.

– Den stora ökningen av antalet besök vid de centrala museerna som sågs det första året efter reformen tycks fortsätta att plana ut, säger Moa Olin, statistiker vid Myndigheten för kulturanalys. Men för att kunna göra säkrare analyser av eventuella förändringar av besöksgrupperna till följd av fri entré behövs längre tidsserier och bättre kvalitet på data från publikundersökningarna.

Besöksutveckling för de centrala museerna 2018 kan laddas ner här.

  • Moa Olin
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 11