Idag publiceras Värdar eller väktare?, fortsättningen på Myndigheten för kulturanalys mycket uppmärksammade rapport om hot mot författare och konstnärer. I den nya rapporten undersöks hur uppdragsgivare inom konst och litteratur agerar för att hantera och förebygga hot och våld.

Rapporten Hotad kultur? som presenterades i april i år visade att var tredje konstnär och författare någon gång utsatts för hot, våld eller trakasserier. Den uppmärksammade också att konstnärer och författare till skillnad från många andra yrkesgrupper som utsätts för hot ofta saknar det tydliga arbetsmiljöskydd som fast anställda har. Uppdragsgivarnas roll lyftes fram som särskilt betydelsefull men det konstaterades samtidigt att det verkar finnas en osäkerhet kring hur deras ansvar egentligen ser ut.

Mot bakgrund av detta har Kulturanalys genomfört undersökningen Värdar eller väktare? som bygger på intervjuer med företrädare för konsthallar, förlag, kulturredaktioner, bibliotek och museer. Den visar att:

  • Erfarenheterna och sätten att hantera eventuella hot varierar mellan olika typer av uppdragsgivare. Exempelvis beskriver de större institutionerna i högre grad än de mindre att de har rutiner för riskbedömning inför publika arrangemang. De har också ofta upparbetade kontakter med polis och övriga rättsväsendet.
  • När hotfulla händelser förekommer på konstområdet riktas de vanligen mot ett visst verk eller institutionen medan det på litteraturområdet oftast är den enskilde författaren som drabbas.
  • Hot och trakasserier mot kultur drabbar inte bara skaparna utan även yrkesgrupper som bibliotekarier och utställningsvärdar på museer.
  • De intervjuade uppdragsgivarna har ett stort engagemang för de konstnärer och författare de arbetar med, men det juridiska ansvaret är oklart och frågan upplevs som komplicerad.
  • Uppdragsgivarna ser sitt säkerhetsarbete som ett sätt att skapa trygghet för konstnärer, författare och övrig personal och att därigenom upprätthålla yttrandefrihet och konstnärlig frihet.
  • Det kan finnas en spänning mellan säkerhetstänkande och öppenhet som ställs på sin spets om budgeten inte räcker till för både värdar och väktare.
Rapporten Värdar eller väktare? finns för nedladdning här.