Tobias Harding, forskare vid Linköpings universitet, har fått i uppdrag av Myndigheten för kulturanalys att genomföra en pilotstudie av de ideella insatsernas omfattning och värde i kultursektorn. I rapporten Ideellt arbete i kultursektorn beskrivs omfattningen på och organiseringen av ideellt arbete i kultursektorn. I rapporten presenteras resultaten från en enkät som de ideella riksorganisationerna i kultursektorn har svarat på.

Enkäten visar att de ideella organisationerna är mycket heterogena i sin organisering. Likaså visar enkäten att organisationernas uppfattning om det ideella arbetets omfattning skiljer sig kraftigt åt. De organisationer som svarat på enkäten uppskattar att 143 000 personer arbetar ideellt. Medianen på antalet uppskattade timmar per år uppgår till 100 timmar om året för varje ideellt arbetande person. Avslutningsvis konstaterar Harding att det finns svårigheter med att fånga omfattningen och värdet av det ideella arbetet, då de ideella organisationerna ofta saknar register över ideellt arbete. Baserat på erfarenheterna från enkäten ger Harding rekommendationer för hur en mer ingående undersökning av det ideella arbetets betydelse kan utformas.

Rapporten är ett resultat av det idéseminarium som Kulturanalys arrangerade i september 2011. Den ska användas som ett av flera underlag för en tematisk rapport om kulturen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, som Kulturanalys planerar att publicera 2014.

Rapporten Ideellt arbete i kultursektorn kan laddas ned här.