Andelen personer med utländsk bakgrund är lägre på kulturinstitutionerna än i samhället i stort – en tendens som har förstärkts de senaste tio åren. Det visar rapporten Kultur av vem? En undersökning av mångfald i den svenska kultursektorn som Kulturanalys publicerar idag. I rapporten undersöks för första gången sedan Mångkulturåret 2006 hur många av de anställda i den offentliga kultursektorn som är födda i utlandet eller har två utlandsfödda föräldrar. Studien omfattar drygt 120 museer, scenkonstinstitutioner och myndigheter/stiftelser/bolag, fokuserar på åren 2009-2012, och baseras på statistik från SCB.

Rapporten visar att av de 10 000 anställda i sektorn har 13,4% utländsk bakgrund, en nivå som i princip varit konstant sedan 2001. Men sedan dess har andelen personer med utländsk bakgrund i befolkningen i stort ökat, vilket gjort att kultursektorns samhällsspegling inte bara är oförändrad, utan har försämrats. Idag har den genomsnittliga svenska arbetsplatsen en högre andel personer med utländsk bakgrund än vad kultursektorn har.

Läs hela rapporten här.