De regionala kulturkonsulenternas roll har förändrats så att de allt mer fungerar som handläggare inom den regionala kulturförvaltningen. Skillnaderna mellan konsulenter i olika regioner har ökat. En orsak till utvecklingen är att regionerna har fått större inflytande över konsulenterna. Det visar en ny rapport som Myndigheten för kulturanalys publicerar idag.

Regionala kulturkonsulenter utgör sedan lång tid tillbaka en viktig del av de offentliga insatserna för att stärka kulturlivet i Sveriges regioner. I rapporten visar Myndigheten för kulturanalys att inriktningen för konsulenterna har förändrats så att de idag i högre grad utgör en integrerad del av den regionala kulturförvaltningens strategiska arbete och i lägre grad genomför operativ verksamhet som direkt riktar sig till konstnärer och allmänheten.

Sedan kultursamverkansmodellen infördes har regionernas inflytande över kulturkonsulenterna ökat, vilket bidragit till att skillnaderna mellan konsulenter i olika regioner har ökat. Konsulenterna lägger idag större fokus på utvecklingen i den egna regionen medan kopplingen till enskilda konstområden har minskat.

– Studien visar att nationellt utbyte mellan konsulenter inom samma kulturområde är viktigt för att utveckla bibehålla kvaliteten i konsulentverksamheterna. Detta utbyte behöver stöttas tydligare från både nationell och regional nivå, säger Love Ander, utredare vid Myndigheten för kulturanalys.

Rapporten finns att ladda ner här.