I dag överlämnar Myndigheten för kulturanalys rapporten Kulturanalys 2015 till regeringen. Den innehåller en sammanställning av de analyser och utvärderingar av kulturpolitikens effekter som myndigheten publicerat under det gångna året. Rapporten visar att utvärdering inom kulturområdet blivit allt viktigare, inte minst i och med kultursamverkansmodellens införande.

–  Våra analyser visar att kulturpolitiken påverkar förutsättningarna både för konstnärlig verksamhet och allas möjlighet att delta i kulturlivet. Det administrativa arbetet ökar generellt i samhället och kulturen är knappast undantagen denna utveckling. Det konstnärliga handlingsutrymmet påverkas av olika bidragsstrukturer och krav på återrapportering, vilket vi behöver fortsätta utvärdera. Det är också viktigt att analysera hur de ekonomiska villkoren för den regionala kulturen har utvecklats över tid, inte minst i ljuset av kultursamverkansmodellen, säger Klara Tomson, utredare på Myndigheten för kulturanalys.

Rapporten visar även på de problem som är förknippade med konstnärers rätt till ersättning vid utställningar. Vidare pekar rapporten på behovet av att fördjupa kunskapen om hur kulturen kan göras mer tillgänglig för alla i samhället. Myndigheten för kulturanalys ska till regeringen årligen redovisa en samlad uppföljning av de kulturpolitiska målen. Kulturanalys 2015 innehåller en sammanställning av 2014 års rapporter inom områdena deltagande i kulturlivet och skapande och bevarande av kultur.

Kulturanalys 2015 finns att ladda ner här.