Kulturanalys Norden presenterar i dag rapporten Kulturpolitisk styrning. Ansvarsfördelning och reformer inom de nordiska ländernas kulturpolitik under 2000-talet vid det nordiska kulturpolitiska toppmötet i Malmö.

Kulturanalys Norden har på uppdrag av Nordiska ministerrådet tagit fram en rapport om kulturpolitisk styrning och kulturpolitiska reformer i Norden. Rapporten har skrivits av forskare från de fem nordiska länderna med specialistkunskap på sitt lands kulturpolitiska nuläge och utveckling, och har redigerats av Kulturanalys Norden.

Texterna behandlar främst hur ansvaret för kulturpolitiken i respektive land är fördelat mellan nationell, regional och lokal nivå. De beskriver även vilka större kulturpolitiska reformer som har genomförts i respektive land under en period från ungefär år 2000, samt generella politiska förändringar som påverkat ansvarsförhållanden och relationer mellan de olika nivåerna avseende kulturpolitiska frågor i respektive land.

Utifrån de fem texterna i rapporten noterar Kulturanalys Norden de strävanden som pågår i flera länder att rent administrativt omorganisera den nationella kulturpolitiken i för att uppnå effektiviserings- och samordningsvinster. I flera av länderna flyttas statliga verksamheter och resurser från huvudstäderna, såväl generellt som inom kulturområdet.

En annan fråga som uppmärksammas av Kulturanalys Norden är om det skapas parallella system för den statliga styrningen och finansieringen av regional kulturverksamhet. Med anledning av detta säger myndighetschefen Sverker Härd följande:

– I vissa länder framförs kritik mot att delar av den statliga finansieringen är låst genom lagstiftning eller öronmärkt genom riktade bidrag. Det finns en risk att det decentraliserade statsbidragssystemet tappar legitimitet och utvecklingskraft genom att det inte ger den regionala eller lokala nivån den handlingsfrihet som efterfrågats.

Kulturanalys Norden ser en rad viktiga framtidsfrågor för kulturpolitiken. En av dessa har att göra med den ojämna tillgången till ett brett kulturutbud i olika delar av våra länder. En annan handlar om vikten av att offentligt finansierade kulturverksamheter har möjligheter att leva upp till de politiska målen och uppdragen. Mot bakgrund av detta gör Kulturanalys Norden följande bedömning:

• att det krävs insatser för att antingen sänka ambitionsnivån för mål och uppdrag eller att ge verksamheterna reella förutsättningar att utföra sina uppdrag och svara upp mot målen,
• att tydliggöra vilken politisk nivå som bär ansvaret för kulturpolitiken när finansieringen är delad mellan flera nivåer.

Rapporten Kulturpolitisk styrning kan laddas ner här.