Museibesöken har ökat som helhet vid de centrala museerna, och i synnerhet vid de museer som infört fri entré under 2016, det visar ny statistik från Myndigheten för kulturanalys.

Under perioden 2015-2016 har museibesöken ökat med 19 procent vid samtliga centrala museer. Den procentuella ökningen är ännu större vid de museer som infört fri entré under 2016. Besöken har ökat med 49 procent vid de museer som infört fri entré under 2016 och som har haft tillförlitliga data (10 av 14 museer). Under samma period har museibesöken minskat med 1 procent vid de centrala museer som haft oförändrad entréavgift.

I promemorian Besöksutveckling för de centrala museerna 2016 görs även en närstudie av fyra museer som infört fri entré under 2016 för att undersöka i vilken utsträckning fri entré påverkar vem som besöker museer. Resultaten från dessa fyra museer visar att fri entré medfört att:

  • unga vuxnas och pensionärers besök ökar
  • besökare från närområdet samt utländska turister ökar
  • ökningen av besökare främst utgörs av flergångsbesökare

– Promemorian visar att antalet besök ökar vid de museer som infört fri entré. Vår analys av resultaten från fyra museer visar att unga och äldre glädjande nog går mer på museer, men det framkommer också att besöken främst verkar öka bland dem som redan är vana museibesökare. Vi kommer att fortsätta följa fri entré-reformens effekter under nästa år, säger Sverker Härd, myndighetschef vid Myndigheten för kulturanalys.

Promemorian innehåller även statistik om samtliga centrala museer (både dem med entréavgift och fri entré). Av statistiken framgår att:

  • De allra flesta centrala museer besöks av fler kvinnor än män. Ett genomsnittligt museums publik utgörs till 54 procent av kvinnor
  • Andelen personer med eftergymnasial utbildning är nästan tre gånger så stor bland museibesökarna som i befolkningen generellt
  • I genomsnitt kommer drygt 40 procent av ett museums besökare från det egna länet och ungefär 70 procent från Sverige
  • Skansen och Vasamuseet hade i särklass flest besökare under 2016 med drygt 1,3 miljoner verksamhetsbesök vardera. Näst efter dem följde Naturhistoriska riksmuseet med drygt 700 000 verksamhetsbesök.

I promemorian finns både övergripande siffror och ett avsnitt om varje museum. Kulturanalys har under året tillsammans med museerna genomfört ett arbete för att utveckla och standardisera metoderna för besöksräkning, vilket också redovisas i rapporten. Promemorian Besöksutveckling för de centrala museerna 2016 kan laddas ner här.