Hot, trakasserier, våld, stöld eller skadegörelse har drabbat var tredje författare och konstnär någon gång, och för vissa är det en vardag. Det visar rapporten Hotad kultur? En undersökning om hot, trakasserier och våld mot konstnärer och författare i Sverige”.

Undersökningen är den första i sitt slag och har genomförts i samarbete med Sveriges Författarförbund och KRO/KIF. Rapporten baseras på en enkätundersökning som besvarats av knappt 3 000 medlemmar i förbunden och visar bland annat att:

  • Var tredje författare och konstnär har någon gång drabbats av hot, våld, trakasserier, stöld eller skadegörelse. Var sjätte har utsatts under det senaste året.
  • Många utsätts aldrig, ytterligare andra vid enstaka tillfällen, medan en mindre grupp (10-30% av de utsatta) är så utsatt att det sannolikt är en del av vardagen.
  • Hot och trakasserier är vanligast och sker lika ofta via nätet som andra kanaler. Hot drabbar fler författare än konstnärer, medan var tredje konstnär har utsatts för skadegörelse och stöld av verk. Våld drabbar författare och konstnärer i lika utsträckning och är minst vanligt – 5% har utsatts någon gång.
  • Män och kvinnor drabbas i samma utsträckning. Personer med utländsk bakgrund är mer utsatta än andra, i synnerhet för våld. Personer som ofta är synliga i offentligheten hör också till de mer utsatta. Bland författarna finns ett tydligt samband mellan samhällskritisk ambition och utsatthet för hot.
  • Förövarna är i de flesta fall okända. Författarna upplever ofta att händelserna riktas mot deras åsikter medan konstnärerna oftast valt enkätsvaret ”en allmänt arg och missnöjd person”. En fjärdedel av alla händelser uppfattas ha politiska motiv.
  • Jämfört med arbetsmarknaden i stort är författarna mer utsatta än genomsnittet, och på nivå med politiker. Konstnärerna ligger strax under snittet.
  • Knappt 20% polisanmäler och hot via nätet är det brott som anmäls minst.
  • Vissa – 14% – av dem som är oroliga och utsatta har lämnat ett uppdrag på grund av detta, och hälften menar att deras konstnärliga frihet har minskat.
  • Många uppger dock att de samtidigt stärkts i sitt engagemang och sin vilja att uttrycka sig konstnärligt.