Regeringens stora kultursatsning mot barn och unga Skapande skola når 55 procent av alla skolbarn i Sverige. Samtliga kommuner har någon gång sökt och beviljats medel för kultur i skolan från Skapande skola, men små kommuner har svårare att ta för sig, visar en utvärdering av Skapande skola från Myndigheten för kulturanalys.

– Även om Skapande skola i dag når hälften av alla skolbarn, är det oklart om kulturen får en långsiktig betydelse i skolan eller om kulturen bara är på tillfälligt besök. I nuläget måste det bli tydligare för rektorer och lärare hur konst och kultur hänger ihop med skolans läroplan och hur kultur kan bidra till elevernas skolresultat. Om ambitionen är att Skapande skola ska bidra till att kulturen får fäste i skolans värld, så måste kulturens betydelse för skolarbetet föras fram inom både kulturpolitiken och utbildningspolitiken, säger Erik Peurell, utredare på Myndigheten för kulturanalys.

Utvärderingen visar att Skapande skola fungerar bra i de skolor där verksamheten även i övrigt fungerar väl, där det finns engagerade rektorer och lärare som är vana att sedan tidigare arbeta med kultur i skolan.

I utvärderingen framkommer att det finns svårigheter för professionella kulturutövare och representanter från skolan att mötas.  För att nå ökad samverkan mellan kulturliv och skolliv krävs ökad kunskap om varandras professioner.

Utvärderingen baseras på en forskarstudie bestående av intervjuer med sammanlagt 150 berörda kommunala samordnare, rektorer, lärare, elever och kulturaktörer; samt på intervjuer med representanter från berörda myndigheter samt på analyser av ansökningar och bidragsredovisningar.

Rapporten Skapande skola. En första utvärdering finns att ladda ner på Kulturanalys webbplats.